Buddhism Online

Mantra of Avalokiteshvara, Om Mani Padme Hum, Prajna-paramita Hrdaya

mantra.gif


© 2008 -2020  Buddhism Online | Homepage