Phật Học Online

500 Đại Nguyện Của Đức Phật Thích Ca Khi Còn Ở Nhân Địa
(Trích Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi)

Mục Lục

                                          1. Lập Nguyện
                                          2. Lập Nguyện Xá Lợi Thân Biến
                                          3. Tán Thán
                                          4. Cảm Ứng
                                          5. Được Thọ Ký
                                          6. Lập Thệ


© 2008 -2022  Phật Học Online | Homepage