Phật Học Online

Phật giáo trong thời đại chúng ta
Nhiều tác giả NXB Tôn giáo

Phat_giao_trong_thoi_dai_chung_ta.jpg

LỜI GIỚI THIỆU

Phật giáo, nhất là Phật giáo trên con đường truyền bá và hội nhập luôn gắn liền với hai yếu tố căn bản: Khế lý và Khế cơ. Khế lý là nhấn mạnh về tính tư tướng. Khế cơ là nhấn mạnh về tính lịch sử. Nhờ khế lý, tư tưởng luôn phong phú, thâm diệu mà mình vẫn là mình. Do khế cơ nên mọi hình thái sinh hoạt, thể hiện, truyền bá luôn đa dạng, gắn bó mà không hề mất gốc. Giáo sư D.T.Suzuki (1870 -1966) nhà Phật học người Nhật nổi tiếng, trong tác phẩm "Nghiên cứu kinh Lăng Già" nơi phần bàn về: "Tầm cỡ của Phật giáo đại thừa" đã viết: "Chẳng hạn, Kinh Pháp Hoa đánh dấu thời kỳ lịch sử Phật giáo khi Đức Thích Ca Mâu Ni không còn được xem là một nhân vật lịch sử phải chịu số phận của mọi chúng sanh giả tạm, vì Ngài không còn là Đức Phật mang tính chất người mà chính là một vị sống bằng sự vĩnh cửu đối với lợi ích của mọi chúng sanh".

Chính từ những truyền thống có tính nền tảng ấy mà Phật giáo đến với đất nước Việt Nam - Cũng như đến với nhiều đất nước trên thế giới. Ngay từ buổi đầu du nhập, đã có những nỗ lực lớn để hoàn thành sứ mạng "bản địa hóa" "Đạo Phật nguồn gốc từ ấn Độ...truyền vào đầu tiên ở Luy Lâu. Phật giáo này lại chung hợp với tín ngưỡng dân gian của người Việt cổ (tục thờ cúng các hiện tượng tự nhiên có liên quan đến nông nghiệp). Mặt khác tín ngưỡng dân gian lại hóa thân vào Phật... Những thần mây, mưa, sấm, chớp vốn là biểu tượng của các lực tự nhiên trong tín ngưỡng Việt cổ, trở thành Pháp vân, Pháp vũ, Pháp lôi, Pháp điện, là những Phật đầu tiên của Việt Nam".

Do đấy, trên cái mẫu số chung là Phật giáo của từ bi, cứu khổ, của giác ngộ, giải thoát, chúng ta đã thấy và mãi mãi thấy là Phật giáo của dân tộc, là Phật giáo của từng dân tộc. Những bài viết góp mặt trong tập sách này người viết đã đứng từ nhiều góc độ, hoặc biện giải để khẳng định, hoặc phát hiện để soi rọi, hoặc khơi gợi để đặt vấn đề… tất cả sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn về vị thế và vai trò của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Xin trân trọng giới thiệu tập sách với bạn đọc xa gần.


© 2008 -2022  Phật Học Online | Homepage