Phật Học Online

Khuyên tu pháp môn niệm Phật
Tác giả: Nguyên Anh

Lời nói đầu
 
   Pháp môn Tịnh độ là một pháp môn thông dụng cho mọi giới, tri thức, bần nông, Thượng căn, Hạ căn gì cũng đều tu trì được. Đức Như Lai thành tựu Tam minh dưới cội Bồ-đề. Suốt 49 năm thuyết pháp độ hóa vô số chúng sinh, chân lý của Ngài đã trở thành chân lý muôn đời. Phật A-di-đà phát 48 đại thệ nguyện, nguyện rằng bất cứ chúng sinh nào trong Cửu hữu (9 trong 10 giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, nhân, thiên, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát) lúc lâm chung mười niệm không rời, tức khắc được Phật cùng Thánh chúng tay nâng kim đài đến tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc, thoát ly Ta-bà khổ, dự vào chín phẩm hoa sen. Pháp này là pháp môn đặc biệt dựa vào Phật lực, không thể luận chung với các pháp môn chỉ dựa vào tự lực. Thế nhưng, người đời phần nhiều bồng bột, có được chút ít trí tuệ, tự cho mình là bậc Thượng căn Thượng trí rồi loại bỏ pháp môn dựa vào tha lực này. Vả lại, còn coi thường những người tu pháp môn Tịnh độ là những kẻ độn căn độn trí, chỉ biết nhờ vả! Nương vào đó mà được liễu sinh tử, được lợi ích lớn siêu phàm nhập Thánh. Chúng ta là những kẻ căn cơ bậc Hạ mà không tự nguyện nương vào đó để được siêu thoát thì thật là đáng thương thay! Không biết rằng pháp môn Tịnh độ là pháp môn vượt thắng hơn hết, là pháp môn mà tất cả pháp môn đều quay về, như muôn sông suối đều chảy về biển cả. Cho nên, hết thảy pháp môn không một pháp môn nào không từ pháp giới này mà lưu xuất, chẳng một pháp môn nào mà không trở về với pháp giới này vậy. Nếu ba hoặc nghiệp (Kiến tư hoặc, Trần sa hoặc, Vô minh hoặc) đã được tận trừ, bốn đức (Thường, Lạc, Ngã, Tịnh) đã được viên mãn thì không cần tu gì cả. Nhưng nếu chưa đạt được đến địa vị ấy thì còn phải học theo chư Bồ-tát Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác trong khắp Hoa Tạng thế giới. Lấy công đức không thể nghĩ bàn của Thập Đại Nguyện Vương hồi hướng vãng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc để nhanh chóng đạt đến quả vị viên mãn Phật quả. Nếu được như thế thì đáng được gọi là bậc đại trí tuệ, đại trượng phu. Được thế, xuất thế gian cung kính! Đến đây, còn phải tùy duyên ứng hiện để hoằng dương pháp môn siêu việt này. Như Quan Âm, Phổ Hiền là những vị cổ Phật vì chúng sinh mà hiện 32 ứng hóa thân, mong hết thảy chúng sinh đều thành Phật đạo. Quang tôi nay nghiệp chướng sâu dầy, dù đã ngoài 50 tuổi mà hết thảy các pháp không phân thông tỏ, chỉ lạm dự vào hàng Tăng bảo. Tuy cũng thường niệm Phật, nhưng túc nghiệp quá sâu dầy nên chưa được cùng Phật tương ưng. Nhưng tôi tin 48 đại thệ nguyện của đức Phật A-di-đà không hư dối, nhờ vào Phật lực chắc chắn sẽ được vãng sinh nên chí nguyện của tôi không ai lay chuyển được. Gần đây, Pháp sư Viên Anh đã trước tác cuốn “Khuyên tu pháp môn niệm Phật”. Lúc sắp phát hành thì Ngài nhờ tôi viết lời đầu sách. Quang tôi già rồi! Tinh thần, sức lực không còn như xưa, vả lại, từ lâu đã buông việc đèn sách. Nay may mắn được tu pháp môn niệm Phật, lại được người đề xướng nên tức tốc viết mấy lời để làm tựa cho cuốn sách này.

Sa-môn Thích Ấn Quang

Nguồn: chuahoangphap.com.vn


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage