Phật Học Online

Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa

Dạy pháp nguyên
 
   Công phu niệm Phật chỉ quý ở tín tâm chân thật. Thứ nhất phải tin rằng: Ta là Phật chưa thành, Di-đà là Phật đã thành, thể vốn không hai. Kế đó, tin Ta-bà thật sự là khổ, An Dưỡng đích xác đáng quay về, ưa chán rành rành.
 
   Tiếp đó, tin mỗi một hành động hiện tại đều có thể hồi hướng về Tây Phương. Nếu chẳng hồi hướng, dù là Thượng phẩm thiện vẫn chẳng thể vãng sinh. Nếu biết hồi hướng, dẫu trót lầm gây hạnh ác, nhưng nhanh chóng dứt tâm tương tục , khởi lòng trân trọng sám hối; nhờ sức sám hối cũng được vãng sinh. Huống là trì giới, tu phước, bao nhiêu nghiệp thù thắng, há chẳng đủ để trang nghiêm Tịnh độ ư?

   Chỉ vì tín lực chẳng sâu nên thắng nghiệp chìm trong hữu lậu, lại muốn bỏ pháp này để chọn pháp khác, lầm lạc lắm thay! Chỉ nên tăng thêm lòng tin chân thành, chẳng cần phải thay đổi hết thảy các hạnh nghiệp vậy.

Nguồn: chuahoangphap.com.vn


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage