Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

HEAVENLY BLISS

The followers of this way of life do not regard themselves as the chosen people to gain heavenly bliss. They believe that a person creates his or her own hell and heaven depending on that person's conduct and way of life. Sufferings in hell or heavenly bliss also can be experienced in this earthly life itself instead of in the life hereafter, as is commonly believed.

This noble teacher never preached by frightening people with hell fire or with alluring everlasting heavenly life, but only by revealing the true nature of life and the universe. According to his teaching, anyone can enjoy heavenly bliss so long as one leads a righteous way of life. Heaven is not reserved for any particular group in a religious community. It is open to all - anyone who leads a noble life.

Tolerance, patience and understanding are considered virtues in his teaching. In addition, loving kindness, compassion and sympathy towards others are not confined to human beings but also extended to all living beings - since destruction of life, be it human or animal, is cruel and unjust, and is against the teaching of this great teacher.

For harmony's sake this teacher also advises his followers to respect other people's view and to accept the truth wherever it may be. He advocated tolerance towards traditions and cultural practices of others if they are harmless.

THIÊN ÐƯỜNG HẠNH PHÚC

Những tín đồ của lối sống này không tự coi mình là những người được chọn lựa để đạt thiên đường hạnh phúc. Họ tin là con người tự tạo cho mình địa ngục hay thiên đường tùy theo tư cách cư xử và đường lối sống của chính mình. Ðau đớn trong địa ngục hay hạnh phúc trên thiên đường cũng có thể chứng nghiệm ngay tại đời sống trần thế chứ không phải chờ đợi tới kiếp sau, đó là niềm tin thông thường.

Vị thầy cao quý này không bao giờ thuyết giảng gieo sợ hãi cho con người như hỏa ngục hay quyến rũ con người với hạnh phúc thiên đường trường cữu mà chỉ bầy tỏ bản chất thực sự của đời sống và vũ trụ. Theo giáo lý của Ngài, bất cứ ai cũng có thể vui hưởng thiên đường hạnh phúc nếu người đó sống theo con đường chính đáng của cuộc đời. Thiên đường không chỉ dành riêng cho một nhóm nào trong cộng đồng tôn giáo. Thiên đường mở cho tất cả mọi người - cho bất cứ ai có một đời sống cao thượng.

Khoan dung, kiên nhẫn và hiểu biết là những đức hạnh trong giáo lý của Ngài. Thêm vào, thương yêu, hảo tâm, từ bi, và cảm tình với mọi người không chỉ hạn hẹp với con người nhưng cũng trải rộng đến mọi chúng sinh - vì phá hoại đời sống của con người hay một con vật cũng vẫn là độc ác và bất công, chống lại với giáo lý của Ðức Ðại Ðạo Sư này.

Ðể sống hài hòa, vị thầy này cũng khuyên đệ tử của Ngài kính trọng quan điểm của người khác và chấp nhận nếu là sự thực bất kỳ ở đâu. Ngài tán thành khoan dung đối với những thực hành truyền thống và văn hóa của người khác nếu những việc này vô hại.