Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

ONE CAN MOULD ONE'S LIFE

This method contends that mind is the all powerful force - the creator and destroyer of humankind as well as the architect of humanity's fate. Therefore, one should be capable of moulding anything if only one knows how to develop and make proper use of the mind.

In fact, this way of life has been an admirable beacon of light radiating on the hill for guiding humanity to fulfill the aim of life. Through this method people can dispel the darkness of ignorance. By following the guidance given in this way of life, people learn how to use their life to the fullest to be meaningful. It is true that the world today is riddled with racial, political, religious, communal and ideological differences. To solve these complex problems, people must exercise the spirit of benevolence and tolerance towards each other. This noble method inculcates ethical-moral co-operation for the universal good. Humanity must realise that spiritual development is more important than material development for human happiness. Truth service, charity and love must be practised if this world is to be turned into a better place for us to live.

CON NGƯỜI CÓ THỂ RÈN ÐÚC ÐỜI SỐNG CỦA MÌNH

Phương pháp này cho rằng tâm trí là một sức mạnh mãnh liệt - là kẻ sáng tạo và là kẻ hủy diệt nhân loại giống như kiến trúc sư số phận cho loài người. Cho nên ta có khả năng rèn đúc bất cứ điều gì nếu ta biết làm sao phát triển và ứng dụng thích đáng tâm trí.

Thực ra, lối sống này đã là ngọn đèn báo hiệu tuyệt vời chiếu sáng trên ngọn đồi để hướng dẫn nhân loại làm tròn nhiệm vụ cho mục đích cuộc đời. Qua phương pháp này con người có thể xóa tan cái tối tăm của ngu si. Theo đúng lời chỉ dẫn về lối sống, con người biết làm thế nào sử dụng đời sống của mình đầy đủ ý nghĩa nhất. Thật ra thế giới ngày nay bị thâm thủng với những dị biệt về chủng tộc, chính trị, tôn giáo, công xã và lý tưởng. Ðể giải quyết các vấn đề phức tạp đó, con người phải thực thi tinh thần nhân đạo và khoan dung đối với nhau. Phương pháp cao thượng đó khắc sâu trong tâm trí luân-lý đạo đức hợp tác vì lợi ích hoàn vũ. Nhân loại phải hiểu việc phát triển tinh thần quan trọng hơn phát triển vật chất vì hạnh phúc cho con người. Chân Lý, phục vụ, nhân đạo và tình thương phải được thực hiện để thế giới này trí thành một nơi tốt đẹp hơn cho chúng ta sống.