Lịch sử Đức Phật & Thánh chúng
Lời Dạy Của Chư Tổ, Cao Tăng
27/12/2556 17:25 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Bảy Điều Khuyên Nhắc Người Thế Gian


Một khuyên người đời siêng làm thiện, tích đức kết duyên phước vẹn toàn


Hai khuyên người đời luôn ghi nhớ, xưa nay trăm thiện hiếu đầu tiên

Ba khuyên người đời chớ tham tiền, mưu tính không bằng trời tính đâu

Bốn khuyên người đời đừng trộm cướp, vi phạm luật pháp khổ tù lao

Năm khuyên người đời chớ dâm loạn, bại hoại gia phong lắm não phiền

Sáu khuyên người đời đừng gian dối, nhân quả trả vay sẽ có ngày

Bảy khuyên người đời đừng sát sanh, ta sống, vật sống dù khác thân