Lịch sử Đức Phật & Thánh chúng
Lời Dạy Của Chư Tổ, Cao Tăng
27/12/2556 17:25 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hãy Sống Biết Ơn

Hòa Thượng Thích Tịnh Không

                                   Hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.

                                   Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

                                   Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

                                   Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

                                   Hãy biết ơn những người lường gạt ta, vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

                                   Hãy biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.