Mật tông
BỘ MẬT TÔNG - Tập Hai: Kinh đại thừa trang nghiêm bảo vương
Dịch giả: Thích Viên Đức
02/03/2553 05:05 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TẬP HAI

 

KINH ÐẠI THỪA
TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

LỜI GIỚI THIỆU

 

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT  

Cùng quý Phật tử trong mười phương.

Bộ kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương mà Ðại đức Thích Viên Ðức dịch từ chữ Hán sang chữ Việt là một ở trong bộ Ðại Tạng Kinh thuộc về Mật giáo, tập thứ ba.

Riêng tôi xét thấy Ðại đức có công nghiên cứu và phiên dịch các kinh thuộc Mật giáo, tôi rất lấy làm hoan hỷ.

Tôi cầu nguyện Ðức Phật gia hộ cho việc làm trên sớm thành tựu để bộ kinh được lưu hành đến tận tay hàng Phật tử hữu duyên, hành trì đọc tụng tu học, tăng thêm lòng tín nguyện.

Nam Mô Công Ðức Lâm Bồ Tát.

Sài Gòn ngày 3-10-1973

Hoà Thượng THÍCH HÀNH TRỤ
Hiệu
PHƯỚC BÌNH

---o0o---

Nguồn: quangduc.com