Bắc truyền
Phật thuyết Khổng Tước Chú Vương Kinh
Tác giả: Việt dịch: Tỳ kheo Thích Ấn Nghiêm
10/07/2554 14:12 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

PHẦN PHỤ TRANG

Trời, A Tu La, Dạ Xoa thảy

Đến nghe pháp ấy nên chí tâm

Ủng hộ Phật pháp khiến thường tồn

Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy.

Bao nhiêu người nghe đến chốn này

Hoặc trên đất liền, hoặc hư không

Thường với người đời sanh lòng từ

Ngày đêm tự mình nương pháp ở.

Nguyện các thế giới thường an ổn

Phước trí vô biên lợi quần sanh

Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trử

Xa lìa các khổ về viên tịch.

Hằng dùng Giới hương xoa vóc sáng

Thường trì sức Định để nuôi thân

Hoa mầu Bồ Đề khắp trang nghiêm

Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

Nam mô Hộ Pháp Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.   (3 lần)

 

Pháp thức lập đàn tràng , họa tượng

 

Đức Phật bảo A Nan Đà rằng: Nếu có người nam, người nữ tâm muốn cầu nguyện điều chi như gặp mưa bão lớn, đại hạn, hoặc gặp giặc giã đao binh, các bệnh tật, phàm gặp tất cả việc bất như ý. Muốn đọc tụng Đại Khổng Tước Chú Vương này để cầu tiêu diệt, hành giả nên tác pháp như thế này. Có thể ở đất bằng phẳng sạch sẽ lập đàn tràng nhỏ, cao khoảng vuông vức bốn mét. rồi lấy phân con trâu vàng ở núi tuyết ăn cỏ thơm, đừng cho dính đất, về trét lên đàn tràng (nếu ở nơi khác thì lấy hương bột trộn hồ keo). Trong đàn, đặt hình tượng Phật, mặt hướng về Tây, bên trái tượng Phật, đặt tượng Khổng Tước Vương, dùng lụa trắng vẽ như Pháp. Dùng lông đuôi Khổng Tước ba, bốn cọng, đặt bình cắm vào, cũng dùng phân trâu trét lên. Ba việc này có một cũng được. Thứ đến, dùng hoa bạch yết ca, hoa bạch la yết tỳ la, hoa thi lợi sa, rãi khắp trên đàn. Ở trước Phật, tùy khả năng dọn các thứ ăn uống dâng cúng dường. Ở trước tượng Bồ Tát Đại Khổng Tước Vương, để nước mật, nước đường cát, sửa bò và bánh, một mâm thức ăn. Hết lòng dâng cúng, tay mình cầm hương đốt lên quỳ trước Phật và Thánh Chúng, Tứ Đại thiên Vưong, xưng tên mỗi vị, chí tâm triệu thỉnh đến ủng hộ mình và quyến thuộc đều được an ổn, sống lâu trăm tuổi.

-Bàn án phương Đông thờ các vị Tứ Thiên vưong, Trì Quốc Thiên Vương, Kiền Thác Bà Chư thần.

-Bàn án phương Nam thờ các vị Tăng Trưởng Thiên Vương, Câu Bàn Trà Thiên vưong và Chư Thần.

-Bàn án Phưong Tây thờ các vị Quảng Mục Thiên vương và các Long Thần

-Bàn án phương Bắc thờ các vị Sa Môn Thiên Vương, Dược Xoa Chư Thần.

(Viết tên các vị Thiên Vưong và danh mục các Thần vào các bài vị mà thờ cho trang trọng)

Tất cả bàn án thờ này, cũng dùng hương hoa, các ẩm thực cúng dường như trước, nên làm lễ kiền thỉnh, đốt đàn dâng hương hoa, vái tên trai chủ, quyến thuộc, khổ chủ, bệnh nhân, cầu các vị Long Thần Thiên Vương hộ trì. Lấy cành dương liễu, hoặc lông chim Khổng Tước, hoặc thế lông chim sẻ lớn cũng được, nhúng vào tịnh thủy, trì thần chú 21 biến (chú Đại Bi, các thần chú của Phật, Thập chú,..v.v..) rưới vào bệnh nhân trai chủ, quyến thuộc để cầu trừ bệnh, tiêu tai nạn. Đó là mật chú trong Mật Tông cầu mật hộ. Các chú sư gia trì ngồi dưới án phật, như án Phật bên hữu phía Tây thì chú sư ngồi phía Đông mà gia trì.

Các đồ cúng dường Thiên Long, Thần Quỷ, cúng xong thì chôn dứoi đất, hoặc bỏ vào ao nước, không được ăn các đồ cúng ấy, cũng chẳng được dẫm đạp lên trên.

Nếu gia chủ gặp gia duyên nghèo, thì tùy tiện mà thi thiết, miễn sự kính cẩn và thành tâm cầu nguyện thì sẽ được toại nguyện như ý.

 

SAU ĐÂY NÓI VỀ CÁCH THỨC HỌA TƯỢNG:

Lấy lụa vải trắng tốt, dùng mực keo bằng võ cây, không được dùng mực keo da thú, hòa trong chén để họa tượng. Vừa hừng sáng, trời trong thanh tịnh, người vẽ tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới , phải thọ Bát Quan Trai Giới, rồi mới thao tác, họa tượng Phật, Bồ Tát. Trước án giữa Phật tượng, nên vẽ Y ca sa đắp trên thân Phật màu sắc hoa đào: chạy chỉ viền màu vàng ngồi trên tòa sư tử, bên tả vẽ trời Ma Ha Ma Du Lợi , tô vẽ y phục sắc trắng đỏ, nép áo quần xen nếp bạc nhủ tuyến, trên thân đeo chuỗi anh lạc. Bốn cổ tay đeo vòng màu vàng, tay hữu cầm trái hồng đào sữa, tay tả cầm hoa sen , tay cầm quả kiết tường, tay cẩm ba sợi lông đuôi chim Khổng Tước, đứng trên hoa báu.

Trước ngực tượng Phật nên vẽ chữ Vạn màu vàng , màu thắm. Vẽ ngài A Nan quỳ chấp tay gần bên Phật. Cũng vẽ thêm dưới tượng Phật, vị Kim Vương Thủ Thần Vương, tay hữu cầm phất trần trắng, tay tả cầm kích kim cang. Bên góc hình tượng nên vẽ các thứ hoa quả tỏ ý cúng dường.

-Án thờ phương Đông vẽ họa đồ Châu Tỳ Đề Ha, tỏa ánh sáng như mặt trăng tròn màu Vương tuyết, phía dưới chặn giữa vẽ vị Trì Quốc Thiên Vương, Kiền Thát Bà Thiên Vương và các vị thần Kiền Thát Bà bao quanh.

-Án thờ phương Nam vẽ hình Châu Nam Thiện Bộ, hình dáng như chiếc xe, Bắc thì rộng, Nam thì hẹp, giữa vẽ vị Tăng Trưởng Thiên Vương chủ lãnh Câu Bàn Trà, chung quanh có chúng Câu Bàn Trà vây quanh.

-Án thờ phía Tây vẽ Châu Cù Đà Ni, hình dáng như mặt trăng tròn đầy, giữa vẽ vị Quảng Mục Long Thiên vương có Long chúng bao quanh.

-Án thờ phía Bắc vẽ Châu Bắc Cô Lô, hình vóc bằng phẳng, giữa vẽ vị Đa Văn Dược Xoa Thiên Vương, có chúng Dược Xoa bao quanh . Phía mặt truớc đàn tràng xây về hướng Tây  có thể thấy ánh sáng mặt trăng.

Trước ngày vẽ tượng phải thiết lễ đàn nghi, lễ bái thọ trì tâm chú Bát nhã, Đại Bi và các chú để cầu gia bị. Khi lập án vẽ tượng xong thì bảo các trẻ đồng nữ se chỉ ở trước tượng vẽ, tụng chú 108 lần, tức là gút 108 gút, mỗi gút tụng một biến chú: NAM MÔ PHẠT GIÀ PHẠT ĐẾ, A MẠT LỆ TỲ MẠT TỆ TẤT ĐỊA. Gọi là dự tiền phương tiên, sau đó tụng chú này một vạn biến hoạăc 10 vạn biến càng tốt.

Lấy gạo trắng sắp thành hình bốn châu, hình dáng như đã nói trên, thiết lễ cúng dường, đốt các thứ hương thơm.

Đốt bạch giao hưong cúng ở đông phương Trì quốc Thiên Vưong...v....

Đốt hương hạt cải hòa với muối cúng ở Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương...v.v...

Đốt hương Tô hợp hòa với An tất hương cúng dường ở Tây phương Quảng Mục Thiên Vương...v.v...

Đốt hương Huân lực cúng dường Bắc phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Ma Ha Du Lợi thiên thần ...v.v...

Thiết trí hoa quả, các thứ cúng phẩm để cúng dường bốn phương các vị Thiên Vương ...v.v...Lấy năm thứ: vàng, bạc, đồng, thiếc, thao đập dẹp quấn lại, vo tròn thành viên như hạt táo, đem đặt vào bảy lớp lá bồ đề, đào đất sâu làm hỏa lò, chụm các cùi danh hương như cây danh hương Ô Đàm vân Bạt Ba La Mộc, Bát La Xoa Mộc, Ngưu Tất Thảo, một trong ba thứ chẻ nhỏ ra như ngón tay làm 800 miếng. Có thể thay các cây trầm danh hương khác cũng được.

Đem các viên trên (nếu không làm được táo uốn dẹp bằng vàng, bạc, ...v.v...thì lấy táo, dâu trái cây thế cũng được) đặt trên các bàn án. Xông ướp các hương thơm. Trong 800 miếng củi thơm, lấy một thanh củi thơm bỏ vào lò lửa phải tụng chú một biến như trên. Lấy một viên táo vo tròn bằng vàng, bạc...v.v...cứ mỗi viên tụng chú 800 biến. Tất cả đồng sự ủng hộ đọa tràng, đừng có tâm sợ hãi gì, vì đọc chú được thành tựu linh diệu, có những tướng trạng, âm thinh hiện ra trong đạo tràng, hoặc những tướng tốt lạ, tùy nguyện được thành tựu. Những đồng bạn có thể lấy một viên táo đặt vào miệng mình nhưng không được nuốt, thì các mùi vị của trái táo đó, như mùi vị táo thật, hay trừ được ác tật bệnh quái lạ và sở cầu được toại nguyện.

 

PHỤ Ý:

“Thế gian thường hay tin những thi quỷ, trùng tang (thây ma thành quỷ đứng dậy, hoặc ngày chết, có trùng tang liên táng, bà con hay chết theo. Các sự cố ấy là dị đoan của đời sống, của loài người, tưởng như có thật, đôi khi trường hợp trùng với sự kiện thoạt nhiên xảy đến. Vì những hư thực ấy cũng làm cho chúng sanh sống đau khổ phập phồng lo âu.

Nên Đức Đại Bi Thế Tôn tùy theo thành kiến sợ sệt của chúng sanh, chỉ dạy thêm đạo tràng, để đối pháp trị, không theo cách thức ngoại đạo ngụy tạo đa đoan làm khổ lụy chúng sanh mà không được hậu quả tốt”.

 

CHÁNH VĂN

 

Lại có một pháp khác. Khi cất đám tang đi chôn người chết, nên đặt linh cửu (thi thể người quá cố) ở ngã tư đưởng, đừng thiết trí án thờ, chỉ nên bằng cách cầu khấn tứ phương thiên thần xin đến gia hộ, thiêu hương, dâng hoa cúng dường ( lấy các sợi dây tinh luyện đọc chú pháp như trước đã nói cho các người thân nhất trong dòng họ sợ trùng tang đeo). Và đọc chú Phật Khổng Tước Chú Vương, như pháp thọ trì, cầu nguyện với tâm thành, nguyện ân đức từ bi và Hộ Pháp Thần Vương gia hộ, sẽ có kết quả tốt.

Khi an táng, hoặc hỏa thiêu xong, ban đêm , các con cháu hoặc thân thích sẽ thấy những điềm mộng như: voi, trâu mập mạnh, xe tốt, núi cao, cây nhiều hoa trái , hoặc mộng thấy tự thân báu trên cao, hoặc ngồi trong tòa nhà tốt đẹp, hoặc thấy những khách quý sang trọng, hoặc thấy cha mẹ mình, hoặc mặc áo tốt, tiếp khách, những khách trí thức, thấy đồng nam, đồng nữ tướng tốt trang nghiêm, hoặc thấy các thiên thần dạy bảo các điều hay lạ chơn thật, hoặc thấy lúa gạo nhiều, sữa tươi, vật thực nhiều, thấy chim khổng tước, ngựa tốt. Như vậy là thấy chiêm bao an lành.

Nếu thấy khác đi thì chẳng phải điềm lành vậy. Ví như thấy lừa, lạc đà, vượn, khỉ, heo, chó, rắn rít...v.v...hoặc các loài mèo, chồn, các loài chim điêu, cú mèo, quạ. Hoặc thấy lõa hình  xấu xí ốm đen, kẻ không nhà cửa, thấy chết ngoài rừng bụi, sông ngòi khô cạn, đó là điềm mộng xấu.

Thế nên tác pháp theo đạo tràng trì tụng chú, để dễ thành tựu các điềm lành và điềm mộng tốt. Vả lại, nếu gặp các cảnh như sợ hãi, các bệnh khổ não, các dịch lệ tai ách, chết oan uổng, đều tiêu diệt ngay. Vì người thao tác đạo tràng và trì chú như pháp nên có hiệu lực, hoặc gặp trẻ con bệnh (mà người đời tin là quỷ bắt) thì lấy lông chim sẻ thế cho lông đuôi chim Khổng Tước nhúng vào lọ tịnh thủy để trên án thờ, phất lên mình trẻ thơ, cùng đọc chú , kết dây đeo vào cổ nó thì được lành bệnh ngay.

Có thể nói, những tác pháp của ngoại đạo trử bệnh, không được thành biện, mà đem Khổng Tước Chú Vương thi thố trong đạo tràng ra thao tác chú nguyện thì được thành tựu hiệu quả ngay.

Như Đức Thế Tôn nói: Giá như có người phạm tội ngũ nghịch, nếu hay lập được pháp đàn này, thao tác hành trì được bảy lần đạo tràng chú nguyện, ắt tội nghiệp nặng tiêu trừ và làm cho tâm kẻ có tội được an tịnh, tiêu trừ bệnh khổ. Tốt nhất phải có lòng tin thanh tịnh thì cầu nguyện được toại nguyện như ý (nhất tâm thành biện).

A Nan Đà, lại có tâm chú, ông nên thọ trì: NAM MÔ PHẬT ĐÀ DÃ, NAM MÔ ĐẠT MA GIÃ, NAM MÔ TĂNG GIÀ DÃ, NAM MÔ KIM QUANG MINH KHỔNG TƯỚC VƯƠNG, NAM MÔ MA HA MA DU LỢI MINH CHÚ VƯƠNG, ĐÁC ĐIỆT THA AN TRÍ PHẠT TRÍ, THÁCH KẾ THẠT LẶC, THÁCH KẾ ÁC YẾT TỬ, MẠC YẾT TỬ NHẤT LÝ NHỈ LỆ KỲ LỆ, HỘ LÔ LẠC THÍCH,   MẠC HA HỘ LÔ LẠC THÍCH, BỘ ĐĂNG CẤP MẾ, ĐỂ MINH KỲ TÂY, MẠC HA VƯƠNG YẾT TÂY.TÓA HA.

A Nan Đà, Ma Ha Ma Du Lợi tâm chú này là chú tất cả chư Phật tuyên thuyết . Đây là chỉ lược nói chú pháp. Nếu muốn thọ trì đọc tụng thì phải kiến tạo đạo tràng như pháp thức đã nói thì những nguyện cầu chi đều được thành tựu. Nếu sự cố chẳng được toại tâm  thì phải đoan tọa (ngồi nghiêm túc bán già hoặc kiết già) trì Tâm chú (Bát nhã, Đại bi), phải trước lễ bái thành tâm sám hối tội lỗi, đem thanh tịnh tâm cúng dường Phật, rồi mới tụng chú. Thân, miệng, ý cho tịnh mật tương ưng, không cho một vọng tưởng nhỏ nhặt xen vào. Nếu trong lúc ngủ nghỉ mộng thấy trượng phu tướng (người đàn ông cao lớn, vạm vỡ trang nghiêm đẹp đẽ) đến trước mặt mình, tức là tụng chú có linh ứng. Nếu thấy người nữ tướng mạo đoan nghiêm ứng đến, tức là các vị thiên thần, tiên cảm chứng thương mến sự cầu khẩn trong trạng thái tâm thành nên hiện chứng.

Có những sự sai biệt như thế, nếu dốc lòng chí tín, chí kính, tinh tấn thọ trì chú pháp để cầu mật hộ, có thể họa thêm tượng Ma Ha Du Lợi Bồ Tát. Lại trang trí trước tượng là tượng Khổng Tước Vương, cần nhất án vọng thờ phải thanh lịch để dễ dàng phát tín tâm. Khung cảnh thờ tự nghiêm túc, giúp cho hành giả sở quán được thanh tịnh, nên tất cả những hiện trạng sợ hãi và tất cả bệnh khổ từ từ giảm lần cho đến kết quả tiêu trừ. Cần chọn ngày có trăng sáng để đàn tràng được quang đãng.

 

CHÚ Ý:

    Không được kiến lập đàn tràng như thế này trong mùa Hạ lạp an cư ba tháng của chư Tăng, vì không đúng như pháp.

Người trì chú pháp tắm rửa sạch sẽ, mặc pháp y thanh tịnh, lễ bái thành kính. Bằng pháp sự cúng dường , dâng hoa tươi tốt , xông hương thơm. Tạo trợ duyên ngoại cảnh khế hợp với nội tâm để tụng niệm chí thành, tụng tâm chú bảy biến ( Bát nhã tâm chú) cầu nguyện: Nguyện Chư Phật (Bạt Già Phạt Đế) thương xót chúng con, quang giáng đạo tràng, chứng minh nạp thọ cúng dường. Và xin cầu chư Thiên, Thiện Thần, Bát Bộ Thiên Long ai mẫn nạp thọ cúng lễ đàn tràng của chúng con, đồng gia hộ cho trai chủ.................và quyến thuộc được vô lượng an lạc, tai nạn tật bệnh tiêu trừ, viễn ly khổ nạn. Đạo tràng cúng lễ xong thì phải kính cẩn thỉnh Chư Tôn, Thiên Long, Bát Bộ , Thần Tiên trở về chốn cũ.

Nhớ cho! Các đồ cúng, dụng cụ của chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, phải chôn nơi kín đáo, như trước đã nói.

Hành giả cầu nguyện trong đàn tràng này, không có một niệm nghi ngờ về chú pháp thì quyết định hiệu quả linh nghiệm không sai.

Ngài A Nan Đà đã nghe lời Phật dạy xong, chắp tay vâng thọ và đảnh lễ lui ra.

Tiêu điểm: