Nhân vật
Chư Tổ Tịnh Độ
Trích Mấy Ðiệu Sen Thanh Quyển 1 - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
11/08/2555 05:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Mục Lục

Huệ Viễn Ðại Sư - Liên Tông Sơ Tổ

Thiện Ðạo Ðại Sư - Liên Tông Nhị Tổ

Thừa Viễn Ðại Sư - Liên Tông Tam Tổ

Pháp Chiếu Ðại Sư - Liên Tông Tứ Tổ

Thiếu Khang Ðại Sư - Liên Tông Ngũ Tổ

Diên Thọ Ðại Sư - Liên Tông Lục Tổ

Tỉnh Thường Ðại Sư - Liên Tông Thất Tổ

Liên Trì Ðại Sư -Liên Tông Bát Tổ

Ngẫu Ích Ðại Sư - Liên Tông Cửu Tổ

Hành Sách Ðại Sư - Liên Tông Thập Tổ

Thật Hiền Ðại Sư - Liên Tông Thập Nhất Tổ

Triệt Ngộ Ðại Sư - Liên Tông Thập Nhị Tổ

Ấn Quang Ðại Sư - Liên Tông Thập Tam Tổ