Nhân vật
Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm
Dịch giả: Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng Hiệu đính: Giáo sư. Phạm Phú Thành & Đại Đức. Thích Giải Hiền
17/06/2555 06:10 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Mục Lục

NHÂN DUYÊN IN SÁCH

Lược thuật hành trang hòa thượng Quảng Khâm

Những lời khai thị của Hòa Thượng Quảng Khâm

Hòa Thượng khai thị cho sinh viên đại học

Lâm Giác Phi: Tôi có nhân duyên với Hòa Thượng Quảng Khâm

Chu Tuyên Đức: Một đoạn nhân duyên giữ tôi và Bồ Tát Quảng Khâm

Đối thoại giữa Ngài Quảng Khâm và Phap Sư Tuyên Hóa

Bái kiến và Phỏng vấn hòa thượng Quảng Khâm

“PHÁP SƯ TRÁI CÂY” - không nơi nào không tự tại

Vân Lâm: Niệm phật tam muội

Tông Ngang: Hồi kí về HT Quảng Khâm

Thủ Như: HT Quảng Khâm đã nói như vầy....

Huỳnh Kiến Hưng: HT Khai đàn truyền giới - đại chúng nao nức vui mừng

Tưởng niệm Hoà thượng Quảng Khâm: Ngọn đèn mãi mãi chiếu sáng

Thích Khai Chứng: Cảm thân Hoà thượng Quảng Khâm Niết bàn

Trích từ tác phẩm: Hãy lắng nghe tiếng ca con sông Hằng

Phùng Phùng: Pháp thân HT Quảng Khâm thị hiện linh hiển

Đại Hoang: Xá lợi linh thiêng của HT Quảng Khâm