Đời sống
Cư Trần Lạc Ðạo (Tập 1)
Cư-sĩ Chính-Trực
19/05/2553 02:28 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO I

    An lạc và hạnh phúc.     Cư sĩ Chính Trực  
    Bát Chánh Đạo.      Cư sĩ Chính Trực  
    Bát phong.      Cư sĩ Chính Trực  
    Bất tùy phân biệt.     Cư sĩ Chính Trực  
    Chánh kiến và Chánh tín.     Cư sĩ Chính Trực 
    Công đức và phước đức.     Cư sĩ Chính Trực 
    Hạnh bố thí.      Cư sĩ Chính Trực
    Mười điều tâm niệm.    Cư sĩ Chính Trực 
    Nguồn gốc của khổ đau.     Cư sĩ Chính Trực 
    Phước Báu.       Cư sĩ Chính Trực  
    Thập đại nguyện.     Cư sĩ Chính Trực 
    Xuân Di-lặc.      Cư sĩ Chính Trực

                                                                             Nguồn :Đạo Phật Ngày Nay