Phật học cơ bản
Tìm Hiểu Pháp Thần Thông Trong Phật Giáo
Thiện Minh
05/05/2556 23:08 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm TăngMục Lục

 

 

Túc Mạng Thông Hay Nhớ Lại Tiền Kiếp

Hóa Tâm Thông (Manomayiddhi)

Thần Túc Thông (Iddhividhi) (tt)

Phép Lạ (Thần Thông) Biến Đổi Thân (Vikubbana iddhi)