Tịnh độ
Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Tóm tắt)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Ðời Diêu Tần, Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn ra Hán. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm (dịch)
19/07/2555 04:40 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phẩm thứ tư: Xưng tán danh hiệu

Phổ Hiền Bồ Tát bèn quán sát tâm niệm của hết thảy đại chúng hiện tiền mà dạy rằng:

chư vị Bồ Tát sơ phát tâm, dùng niệm Phật để thâm nhập Như Lai tạng tâm thì không dính mắc vào hiện tại.

Vì sao chư Bồ Tát sơ phát tâm lại không được dính mắc vào hiện tại?

Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại khắc chế, hiện tại tương ưng, hoặc hiện tại biện giải thì bị rơi vào ảo tưởng của thọ uẩn.

Nếu BồTát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại tỉnh chỉ, hoặc hiện tại luân chuyển, hoặc hiện tại nương gá, tức thì đang bị chi phối bởi ảo tưởng của tưởng uẩn.

Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại sanh khởi, hiện tại tương tục, hoặc hiện tại đoạn diệt, hoặc hiện tại bất động, tức thì đang bị trôi lăn theo ảo tưởng của hành uẩn.

Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại phỉ lạc, hoặc hiện tại vong ưu, hoặc hiện tại mông muội, tức thì đang bị triển chuyển bởi ảo tưởng của thức uẩn.

Lại nữa, Bồ Tát sơ phát tâm muốn xoay cái vọng tưởng hư dối sanh diệt trở lại với chân tâm thanh tịnh thường trụ thì phải dùng pháp gì nếu không là danh hiệu Như Lai? Làm thế nào để chặt đứt gốc rễ phiền não, nếu không sử dụng lực vô úy của danh hiệu Như Lai? Làm thế nào để diệt trừ sạch hết sáu tên giặc khách trần nếu không hiển thị công năng nhiệm mầu đệ nhất của danh hiệu Như Lai?

Nầy Phật tử, cõi Diêm Phù Ðề nầy vốn lấy âm thanh làm thể. Do đó, nhiều chúng sanh có thể nương nơi âm thanh viên mãn mà chứng viên thông. Như vậy, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là âm thanh tối thắng, đưa chúng sanh thâm nhập Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vì thật tướng của danh hiệu là vô tướng, không đọa vào nhân duyên, không lạc vào tự nhiên, chẳng hòa hợp, chẳng phi hòa hợp. Luôn vắng lặng, chu biến khắp mười phương. Tùy theo tín tâm, công năng tu tập mà phát huy diệu dụng.

Nầy Phật tử, danh hiệu Phật chính là Bồ Ðề tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật pháp.

Danh hiệu Phật chính là Bồ Ðề nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác và luôn luôn dẫn dắt chúng sanh tới Nhất Thiết Chủng Trí.

...................................................................................................................................

Danh hiệu Phật như ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của ThếTôn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác, do đó tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng, tán thán...

Danh hiệu Phật như Pháp Thân bất tư nghị, vì luôn lưu xuất tất cả thân của chúng sanh.
Danh hiệu Phật như Báo Thân bất tư nghị, vì luôn sanh ra vô lượng vi trần thân trong tâm tưởng mọi chúng sanh.

Danh hiệu Phật như Hóa Thân Phật bất tư nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

Danh hiệu Phật chính là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, vì hiển thị Báo thân viên mãn lưỡng túc của giác quả.

Danh hiệu Phật chính là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ, vì dung nhiếp Hóa Thân tùy nguyện vãng sanh của chư vị thượng thiện nhân khắp mười phương thế giới.

Danh hiệu Phật chính là cõi Cực Lạc vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm.

Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A Di Đà tức là Pháp Giới Tạng Thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.

Nầy Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thành tựu vô lượng vô biên công đức như thế. Cho nên, phải nói rằng danh hiệu Phật chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng vô biên uy lực, giải ngộ vô lượng tri kiến giải thoát, siêu việt mọi tư duy, ngôn từ.