Tịnh độ
Niệm Phật Cách Nào Chắc Được Vãng Sinh?
Tịnh Hải
04/07/2555 02:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Niệm Phật Cách Nào Chắc Được Vãng Sinh?
Mục lục
Xem toàn bộ

Mục Lục

Chương Một: Chắc Chắn Vĩnh-Biệt Tam Giới Thành Đạo Ngay Trong Đời Này

Chương Hai: Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ, Đứng Vãng Sanh, Ngồi Vãng Sanh!

Chương Ba: Cần Hiểu Nghĩa Về "Diệt Đoạn Và Phục Đoạn" Trong Phật Pháp!

Chương Bốn: Tại Sao Trong Quá Khứ Đã Tu, Mà Đến Nay Vẫn Chưa Vãng Sanh?

Chương Năm: Muốn Vãng Sanh Cực Lạc Cần Phải Xóa Bỏ Những Mối Oán Thân Trái Chủ

Chương Sáu: Người Được Vãng Sanh Cực-Lạc Có Nên Hiến Bộ-Phận Cơ Thể?

Chương Bảy: Một Kinh-Nghiệm Học Phật Cho Người Muốn Vãng Sanh

Chương Tám: Niệm Phật Viên-Thông Là Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng Qủa Vãng Sanh

Chương Chín: Niệm Phật Mà Lìa Được "Đại Vọng Ngữ" Chắc Chắn Sẽ Được Vãng Sanh Cực-Lạc.

Chương Mười: Do Đâu Niệm Phật Được Thành Phật Ngay Trong Đời Như Phật Đã Nói?

Chương Mười Một: Niệm Phật Cách Nào Chắc Được Vãng Sanh Thế-Giới Cực-Lạc?

Chương Mười Hai: Làm Sao Cứu Độ Thần Thức Thân Nhân Gíup Cho Họ Được Vãng Sanh Cực-Lạc?

Chương Mười Ba: Niệm-Danh-Hiệu A-Di-Đà Phật Cứu Được Thân Nhân Ở Địa –Ngục!

Chương Mười Bốn: Tổng kết kinh-nghiệm niệm Phật của các vị đã Vãng Sanh Lưu Xá-Lợi

Chương Mười Lăm: Tổng Kết Luận Viết Với Tâm Trạng Của Một Người Ngồi Nghe Cái Chết Đang Đến Từ Từ....!