Tịnh độ
Khuyên Người Niệm Phật
Diệu Âm
25/09/2556 18:06 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Khuyên Người Niệm Phật
Mục lục
Xem toàn bộ


Mục Lục


01 - Lời khuyên song thân - Quyết lòng niệm Phật!

02 - Lời khuyên song thân-Niệm Phật để thành Phật!

03 - Lời khuyên song thân-Niệm Phật cầu đạt đến đỉnh cao!

04 - Lời khuyên song thân -Tu Tịnh nghiệp chứ không phải Thiện nghiệp!

05 - Lời khuyên song thân-Chết không phải là hết!

06 - Lời khuyên song thân -Khuyên người niệm Phật!

07 - Lời khuyên song thân-Niệm Phật: khai mở trí huệ!

08 - Lời khuyên song thân-Đới nghiệp vãng sanh!

09 - Lời khuyên song thân- Nhìn cho thấu, Buông cho trót!

10 – Lời khuyên song thân-Ta-bà khổ, Ta-bà khổ!

11 - Lời khuyên song thân- Buông xả thì tự tại!

12 - Lời khuyên song thân- Chuyện cụ Triệu Vinh Phương Vãng sanh!

13 - Lời khuyên song thân-Hộ niệm!

14 - Lời khuyên song thân-Tự chọn cảnh giới tương lai!

15 - Lời khuyên song thân-Cần cẩn thận lúc lâm chung!

16 - Lời khuyên song thân-Sân-Giận: đường về Địa-Ngục!

17 - Lời khuyên song thân- Địa ngục ở đâu!

18 - Lời khuyên song thân -Tu hành ví như thi cử!

19 - Lời khuyên song thân -Thiện căn, Phúc đức, Nhân duyên!

20 - Lời khuyên song thân-Hiểm họa của tiền bạc!

21 - Lời khuyên song thân-Niệm Phật có 10 đại thiện lợi!

22 - Lời khuyên song thân-Cần thanh tịnh,không vọng cầu!

23 - Lời khuyên song thân -Định-mệnh, Nhân-quả, Danh-vọng!

24 - Lời khuyên song thân - Phật ở trong nhà,có cầu có ứng!

25 - Lời khuyên song thân-Sự gia trì!

26 - Lời khuyên chị Hai-Cứu người như cứu lửa! (Trả lời thư người chị).

27 - Lời khuyên cháu gái -An Lạc và Hiếu Nghĩa!

28 - Lời khuyên người bác -Đời: như một giấc mộng!

29 - Lời khuyên em gái-Niệm Phật: Con đường cứu mẹ!

30 - Lời khuyên cô Bốn-Niệm Phật: Phương pháp giải nạn!

31 - Lời khuyên em gái-Niệm Phật: Với lời Phát Nguyện!

32 - Lời khuyên em gái - Con đường thành Phật!

33 - Lời khuyên em gái Niệm Phật: Một lòng tin Phật!

34 - Lời khuyên em gái Niệm Phật: Cần giữ tâm thanh tịnh!

35 - Lời khuyên em gái -Đời là mộng, nhân quả là thực!

36 - Lời khuyên em gái -Phải tu theo lời Phật dạy!

37 - Lời khuyên em gái -Tổng quát về sự Hộ Niệm!

38 - Lời khuyên quý bác Dồng tu -Hộ Niệm và Gia Đình!

39 - Lời khuyên em gái -Tu hành: Cần hợp căn, hợp thời!

40 - Lời khuyên em gái – Chuyên Tu: Thành tựu cao!

41 - Lời khuyên em gái- Buông xả - Niệm Phật -Vãng sanh!

42 – Lời khuyên người Cô-Làm lành để chuyển nghiệp!

43 - Lời khuyên người Cô -Sám hối - Hồi hướng!

44 - Lời khuyên người cháu -Cảnh giới Trung-Ấm!

45 - Lời khuyên người em -Khổ: Tứ Diệu Thánh Đế!

46 – Lời khuyên người em- Đọc Tụng kinh điển theo: Tín-Giải-Hành-Chứng!

47 - Lời khuyên người em -Quyết tâm cứu độ chúng sanh!

48 - Lời khuyên người bạn -Đừng tu lòng vòng nữa!

Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ - Thiệt Hiền Đại Sư

49 – Lời khuyên Dồng Tu ở An Thái-Tâm chí thành chí kính!

50 – Lời khuyên người em trai-Cảnh giới!

51 – Lời khuyên vợ chồng người em-Cảnh giới người!

52 – Lời khuyên người em trai-Lý-Sự-Cơ!

53 – Lời khuyên người em trai- Mơ về Tiên Cảnh! (viết tiếp thư trước)

54 – Lời khuyên người bạn ở Paris-Một đường thẳng tiến!

55 – Lời khuyên người em gái-Phải giữ hạnh “Khiêm-Cung”!

56 – Lời khuyên cha mẹ -Tập trung năng lực về một hướng!

57 - Lời khuyên người cháu trai-Đạo lý duy tâm!

(Tiếp theo lời thư 44 nói về “Cảnh giới Trung ấm”, Khuyên người niệm Phật, tập 2).

58 – Lời khuyên một số bạn đạo-Ban Hộ Niệm!

59 - Lời khuyên một đạo hữu ở Pháp-Đừng tự đoạn mất đường giải thoát!

60 - Lời khuyên người bạn ở Paris-Phát Tâm Bồ-đề!

61 - Lời khuyên song thân-Làm thiện tích phước để hỗ trợ vãng sanh!

62 - Lời khuyên song thân-Địa-Ngục và vấn đề Nhân-Quả!

63 - Lời khuyên chung-Nói chung về cách tu hành!