Tịnh độ
Con đường Tây Phương
tác giả: Tịnh Sĩ
10/02/2553 16:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hóa thành không phải là Bảo sở, nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành.
   Giới, Định, Tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết bàn không thể không thành tựu Giới, Định, Tuệ. Hay nói cách khác, muốn đắc thành Phật đạo không thể không đi vào cảnh giới thanh tịnh.
   Đó chính là lý do ngài Nhứt Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ tát vì cầu thành Phật lại phải kinh hành và thiêu mình cúng dường đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai cả mười mấy ngàn năm để được sinh vào gia đình vua Tịnh Đức.
   Và cũng lẽ ấy nên đức Thế Tôn không ai hỏi mà tự nói pháp môn niệm Phật, khuyên chúng sinh nguyện về Tây phương Tịnh độ để chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
   Như vậy, sinh về Tây phương Tịnh độ là điều cần yếu cho tất cả những ai muốn giải thoát thành tựu Phật đạo.
Tuy nhiên, làm sao sinh vềø Tịnh độ? Hành giả phải trải qua một ngã đường như thế nào để đến được Tây phương?
   Không ngại sự thấy biết nông cạn, bút giả xin bàn bạc cùng chư huynh đệ con đường về Tây phương an lành ấy.
Tịnh Sĩ

chuahoangphap