Đời sống
An bình tĩnh lặng
Bình Anson
06/07/2553 01:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

An bình tĩnh lặng
Mục lục
An bình tĩnh lặng

Bình Anson

NXB Tôn Giáo
TL. 2005 - PL. 2549
 

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


 

MỤC LỤC

[01] Ba nơi nương tựa
[02] Năm học giới
[03] Lời khuyên thực tế
[04] Bước đầu hành thiền
[05] An bình không lay chuyển

Lý thuyết và thực tế.
Giới, Định, Tuệ.
Các nguy cơ của chấp thủ.
An bình không lay chuyển.
Quyền năng của Định lực.
Tu tập một cách tự nhiên.
Thay đổi cách nhìn.
Đi theo Trung đạo.
Dốc lòng tu tập.
Tôn trọng truyền thống.
Trau dồi pháp hành thiền.

Đối chiếu thuật ngữ

Lời cảm tạ

Chân thành tri ân:

- Đạo hữu PMN đã giúp nhiều ý kiến quý báu để chỉnh sửa bản thảo đầu tiên.

- Đạo hữu Huyền Thanh đã giúp phần trình bày bìa và in ấn.

Bình Anson, tháng 10-2005

-ooOoo-

Source: www.buddhanet.net