Bắc truyền
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Lịch Sử Đức Phật
(Cũng có tên là Thần Thông Du Hý)
31/12/2556 20:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN X

Phẩm 23: CA NGI

        Bấy giờ, Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Lúc đó Thiên tử cõi trời Tịnh cư dùng thiên hương, thiên hoa vi diệu tung rải khắp Bồ-đề tòa, ca ngợi công đức chân thật của Phật, Thế Tôn qua bài kệ:

        Phiền não che chúng sinh

        Dùng trí tuệ diệt trừ

        Như Lai hiện  đời

        Bậc sáng soi trần thế

        Hàng phục quân ma oán

        Công đức đều trọn đầy

        Sẽ chuyển mưa pháp lớn

        Nhuần thắm khắp quần sinh

        Bậc Tối Thắng cõi đời

        Trí lực không ai sánh

        Tùy thuận không đắm nhiễm

        Như hoa sen trong lành

        Chúng sinh trong đêm tối

        Phiền não luôn buộc ràng

        Phật Bậc Đại Y Vương

        Mọi bệnh đều trị dứt

        Như Lai hiện cõi thế

        Tám nạn đều sạch không

        Tất cả chúng Thiên nhân

        Gặp Phật mong an lạc

        Nếu có người được thấy

        Đại trượng phu giữa trần

        Trải qua hàng trăm kiếp

        Không đọa cõi ác nhân

        Nếu có người gặp Phật

        Nghe pháp diệu thậm thâm

        Phiền não liền tiêu trừ

        Gốc khổ cũng dứt sạch

        Sẽ được quả thù thắng

        Giải thoát vui Niết-bàn

        Trong khắp cõi thế gian

        Ngài là Bậc ng Cúng

        Nếu có người khuyến cúng

        Cũng đạt nhiều phước lành

        Sẽ được quả thắng diệu

        Thẳng tới bờ Chánh giác.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Vị Thiên tử cõi trời Tịnh cư ca ngợi Như Lai xong liền chắp tay cung kính đứng qua một bên. Lúc ấy Thiên tử Biến Quang lại dùng hương hoa vi diệu, hương xoa hương tán hương đốt, tung hoa cùng cờ phướn bảo cái cúng dường Như Lai, đi nhiễu quanh ba vòng rồi chắp tay hướng về Đức Phật đọc bài kệ:

        Mâu-ni tuệ, ngữ đều viên mãn

        Chứng được pháp Bồ-đề đại giác

        Trong mọi âm thanh là đứng đu

        Do vậy chúng con nay kính lễ

        Khởi tâm từ bi vì thế gian

        Làm ngọn đèn sáng, nơi nương tựa

        Nhổ sạch mọi nọc độc cho đời

        Bậc Đại Y vương cho vạn thế

        Thế Tôn xưa gặp Phật Nhiên Đăng

        Phát đại Từ bcứu chúng sinh

        Như đóa sen tịnh giữa trần thế

        Ở trong ba cõi, bùn không nhiễm

        Tâm luôn kiên định không thoái chuyển

        Cao rộng vững vàng như Tu-di

        Như thể kim cương không thể hoại

        Như trăng tròn sáng giữa trời thu.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Thiên tử Biến Quang ca ngợi Như Lai xong liền chắp tay cung kính đứng qua một bên. Bấy giờ Thiên tử Phạm Chúng dùng vô lượng ngọc báu Ma-ni, lưới báu trang nghiêm che phủ khắp Bồ-đề đạo tràng để cúng dường Thế Tôn, rồi đảnh lễ ngang chân Phật, đi nhiễu quanh theo phía phải ba vòng và đọc bài kệ:

        Thế Tôn trí tuệ luôn ngời sáng

        Cùng đủ ba mươi hai tướng hảo

        Niệm tuệ công đức thấy tròn đầy

        Xa lìa kết sử mọi tội ác        

        Thanh tịnh dứt nhiễm trừ ba độc

        Do thế chúng con nay lễ kính

        Chứng đắc ba minh danh vang khắp

        Ba cửa giải thoát dìu chúng sinh

        Điều phục tâm gạn mọi nhơ uế

        Khởi đại Từ bi độ cõi thế

        Ba nghiệp tịnh thanh hiện cõi trần

        Dứt trừ hai nghi không tham đắm

        Nêu gương cho đời tu khổ hạnh

        Thuyết Tứ Thánh đế độ chúng sinh

        Siêng tu hạnh lành, hạnh tối thắng

        Tự độ viên mãn rồi độ tha

        Ma vương kéo đám ma binh đến

        Chỉ dùng từ bi mà hàng phục

        Đã đạt Bồ-đề cam lộ pháp

        Chúng con quy ngưỡng Đấng trọn lành.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Thiên tử Phạm Chúng hết lời ca ngợi Như Lai xong liền chắp tay cung kính đứng qua một bên. Lúc ấy con trai ma vương thuộc bộ Thanh bạch đến chỗ Thế Tôn dâng các bảo cái lớn và đẹp cúng dường Phât rồi đoc bài k:

        Con đã thấy Như Lai

        An tọa Bồ-đề tòa

        Ma quân thật hùng hổ

        An nhiên chẳng hãi kinh

        Chỉ trong vòng một niệm

        Hàng phục mọi ma quân

        Đủ công đức như vậy

        Con nay xin lễ kính

        Tất cả đều viên mãn

        Đại Mâu-ni vô thượng

        Chúng ma đông vô số

        Vẫn không hề lay động .

        Từng vì đạo Bồ-đề

        Vô lượng kiếp tu thí

        B thí cả vợ con

        Chân tay cùng thân mạng

        Tất cả đều chẳng tiếc

        Nên được mọi trang nghiêm

        Thế Tôn phát nguyện lớn

        Đạt được đạo vô thượng

        Sẽ độ hết muôn loài

        Định tuệ là giáp trụ

        Pháp tịnh là thuyền bè

        Ý lạc đều viên mãn

        Hóa độ khắp chúng sinh

        Con đem lòng hoan hỷ

        Ca ngợi công đức Phật

        Kính nguyện con đời sau

        Được thành Vô thượng đạo

        Lại đem công đức này

        Hàng phục lũ quân ma

        Mau chứng Nhất thiết trí.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Ma tử Thanh Bạch đọc bài kệ ca ngợi Như Lai xong liền chắp tay đảnh lễ cung kính đi nhiễu nhiều vòng và bước qua đứng một bên.

        Lúc ấy Tha hóa tự tại Thiên vương cùng với vô số các vị Thiên tử đến nơi Bồ-đề tòa cung kính đi nhiễu quanh nhiều vòng, đem Diêm phù đàn kim hết sức quý giá cùng nhiều thiên hoa tung rải chỗ Như Lai ngồi và đọc bài kệ:

        Pháp Như Lai thuyết đều chân thật

        Công nhiên sáng tỏ, không tạp loạn

        Xa lìa mê muội cùng tội nhiễm

        Chứng đắc pháp cam lộ đại giác

        Hào quang chiếu sáng khắp mười phương

        Do vậy con nay xin đảnh lễ

        Thế Tôn từ bi với tất cả

        Thấu mọi căn cơ trừ tà đạo

        Trí tuệ thù thắng không ai sánh

        Muôn hạnh vi diệu soi muôn loài

        Thần thông hiện hóa khắp hư không

        Như đi trên đất không vướng mắc

        Thấu rõ sinh tử ban tình thương

        Tỏ khổ hư dối nên lìa bỏ

        Đem lại an lạc cho người trời

        Hóa độ cùng đưa đến giải thoát

        Lợi ích mười phương như vầng dương

        Như mắt sáng ngời của ba cõi

        Là nơi nương tựa cho thế gian

        Tâm Ngài chưa từng sinh đắm trước

        Thần thông diệu dụng luôn tự tại

        Là Bậc Ti Tôn trong cõi thế.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo.

        -Tha hóa tự tại Thiên vương ca ngợi Như Lai xong cùng với Thiên chúng đảnh lễ đi nhiễu quanh nhiều vòng và đứng qua một bên. Lúc ấy Hóa lạc Thiên vương cùng với Thiên chúng đến chỗ Phật ngồi cung kính nhiễu quanh, dùng vô số vòng hoa, châu báu, gấm lụa đủ màu sắc cúng dường Như Lai và đọc bài kệ:

        Như Lai ngời trí tuệ

        Dứt sạch mọi cấu nhiễm

        Phiền não đã diệt trừ

        Thành tựu muôn điều tốt

        Nhiều chúng sinh thế gian

        Đắm theo tà, ngã mạn

        Thế Tôn nay thâu nhiếp

        Dần tới đạo diệu kỳ

        Là Bậc Xuất thế gian

        Trời, người đều cung kính

        Trừ tận bệnh phiền não

        Chính Bậc Đại Y vương

        Nhật nguyệt, ngọc Ma-ni

        Phạm vương cùng Đế Thích

        Đem sánh với Thế Tôn

        Mọi ánh sáng mờ hẳn

        Được trí tuệ soi chiếu

        An lành tỏa khắp trần

        Mọi việc đều hy hữu

        Nên con nay kính lễ

        Thế Tôn tỏ mọi nghĩa

        Hư vọng hay chân thật

        Ở trong hai nẻo trên

        Luôn dạy đúng chánh pháp

        Ngôn từ thật thâm diệu

        Tâm ý luôn hài hòa

        Bậc Đạo Sư trời người

        Nên con nay đảnh lễ

        Thế Tôn Bậc Đại Trí

        Thức tỉnh mọi chúng sinh

        Ba minh, tám giải thoát

        Năng trừ hết ba độc

        Phân biệt theo căn cơ

        Trao truyền pháp tương ứng

        Đều tùy theo sở nguyện

        Vì thế con kính lễ.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Hóa lạc Thiên vương đọc kệ ca ngợi Như Lai xong cùng với Thiên chúng đảnh lễ ngang chân Phật và đứng qua một bên. Bấy giờ Đâu-suất Thiên vương cùng với Thiên chúng đến Bồ-đề tòa cung kính nhiễu quanh chỗ Phật ngồi, dâng các loại Thiên y quý giá, lưới ngọc, lọng báu phủ che trên Phật và đọc bài kệ:

        Từng ngự cung Đâu-suất

        Rộng nói pháp thanh tịnh

        Lời dạy nay vẫn truyền

        Chư Thiên đều kính nhớ

        Biển lớn công đức ấy

        Đèn chiếu sáng cho đời

        Chiêm ngưỡng không hề chán

        Nên con nay đảnh lễ

        Thế Tôn từ hiện thân

        Tám nạn đều trừ dứt

        Nay tọa Bồ-đề tràng

        Thế gian được an lạc

        Phật vì thương muôn loài

        Khởi tâm đại Chánh giác

        Hàng phục chúng oán ma

        Chứng đắc đạo Vô thượng

        Xin mau chuyển xe pháp

        Giáo hóa độ qun mê.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Đâu-suất Thiên vương đọc kệ ca ngợi xong, liền đảnh lễ ngang chân Phật và đứng qua một bên. Lúc ấy Dạ-ma Thiên vương cùng với Thiên chúng đến Bồ-đề tòa cung kính nhiễu quanh, dùng vô số hương hoa, các thứ hương xoa, hương tán, cờ phướn, bảo cái cúng dường Phật và đọc bài kệ:

        Phật Bậc Vô Thượng Sĩ

        Giới Định Tuệ giải thoát

        Thế gian không ai bằng

        Nên nay con đảnh lễ

        Con xem khắp Thiên chúng

        Nơi Bồ-đề tràng này

        Với bao đài gác báu

        Cúng dường Đức Thế Tôn

        Trời, người không một ai

        Đáng lãnh thọ như thế

        Phật xuất hiện vì đời

        Bao tháng năm khổ hạnh

        Hàng phục các loài ma

        Chứng đắc đạo Vô thượng

        Diệt trừ hết vô minh

        Chiếu sáng mười phương cõi

        Pháp nhãn của thế gian

        Muôn loài cùng lợi ích

        Dù đến vô lượng kiếp

        Ca ngợi Phật, Thế Tôn

        Công Đức Phật hằng sa

        Ngôn từ nào diễn hết

        Mười phương cùng hướng về

        Nên con nay đảnh lễ.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Dạ-ma Thiên vương ca ngợi Như Lai xong cùng với Thiên chúng nhiễu quanh rồi đảnh lễ ngang chân Phật và đứng qua một bên. Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân cùng với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba và các Thiên chúng khác đồng đến Bồ-đề tòa cung kính đi nhiễu quanh nhiều lần, dùng vô số cờ phướn, bảo cái, hương hoa, y phục cúng dường Phật và đọc bài kệ:

        Như Lai công đức thật thanh tịnh

        Thân tâm an định như Tu-di

        Trí tuệ chiếu sáng mười phương cõi

        Tất cả muôn loài cùng tôn quý

        Thế Tôn xa xưa trải nhiều kiếp

        Cúng dường vô lượng chư Như Lai

        Nên nay phục ma thành Chánh giác

        Được cả trời người cùng cúng dường

        Thế Tôn đa văn cùng định tuệ

        Mở bày pháp nhãn tuệ tối thượng

        Con nay quy y theo chánh pháp

        Bậc Đại Pháp chủ của thế gian

        Thế Tôn nhiều kiếp cầu Bồ-đề

        Vạn hạnh tu trì, muôn hạnh khổ

        Phương tiện và Từ, Bỉ, Hỷ, Xả

        Tinh tấn, trí tuệ phước tịnh thanh.

        Nên đạt công đức vô lượng ấy

        Nay lại gồm đủ quả Mười lực

        Khi thấy Phật ngự tòa Bồ-đề

        Ma vương ác tâm muốn hãm hại

        Chư Thiên đã có v sợ lo

        Nhưng thân tâm Phật không hề động

        Thế Tôn đưa tay chỉ xuống đất

        Tất cả ma quỷ đều tan lui

        Chư Phật xa xưa thành Chánh giác

        Thế Tôn nay đắc đạo cũng vậy

        Phước đức trí tuệ đều vô úy

        Là Bậc trời người phải kính lễ.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Thích Đề-hoàn Nhân đọc kệ ca ngợi xong, rồi đảnh lễ ngang chân Phật và đứng qua một bên. Lúc y, Tứ đại Thiên vương cùng với chư Thiên thể nữ thảy đều mang nhiều hoa Chiêm-ba, Bà-lợi-sư và vô số hương hoa, hòa tấu Thiên nhạc đến Bồ-đề tòa cúng dường Phật, đọc bài kệ:

        Diệu âm của Như Lai

        Khiến người nghe vui mừng

        Giới, định luôn tinh tấn

        Tâm tịnh luôn hỷ lạc

        Ban vui cho chúng sinh

        Nên nay con đảnh lễ

        Lời pháp vi diệu ấy

        Dứt phiền não muôn li

        Được vô lượng an vui

        Lòng lặng trong không lỗi

        Đạt trí tuệ vô lậu

        Thế gian không người hơn

        Bình đẳng và bất động

        Ví như núi Tu-di

        Thị hiện trong cõi đời

        Như hoa sen rời nước.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Tứ đại Thiên vương ca ngợi Như Lai xong rồi đảnh lễ đi nhiễu quanh nhiều lần và đứng qua một bên. Lúc đó chư Thiên ở Hư không giới hiện nửa thân hình, cũng dùng vô s hương hoa cờ phướn, bảo cái, chuông quý, lưới quý giăng mắc khắp khoảng không, lại đem ngọc Anh lạc và các loại ngọc báu cúng dường Phật, đọc bài kệ:

        Con thường ở hư không

        Thiện ác đều thấy rõ

        Chỉ có thân Như Lai

        Thanh tịnh không lầm lỗi

        Lại thấy chúng Bồ-tát

        Mang vô s bảo đài

        Đầy khắp cõi hư không

        Số lượng không kể xiết

        Lại thấy chúng Bồ-tát

        Cúng dường Đức Như Lai

        Tung các hoa vi diệu

        Chứa đầy đại thiên giới

        Lại thấy chúng Bồ-tát

        Dùng vô vàn vật dụng

        Vòng hoa và chuỗi báu

        Dù, lọng cùng vòng ngọc

        Hương hoa thảy đầy tràn

        Lớp lớp theo thứ tự

        Như sông xuôi về biển

        Vân tập khắp hư không

        Như Lai nhận cúng dường

        Tâm luôn luôn bình đẳng.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Thiên chúng ở Hư không giới cúng dường Phật xong liền đảnh lễ, nhiễu quanh và đứng qua một bên. Bấy giờ Địa thần vì để cúng dường Phật, nên quét dọn sạch sẽ, dùng nước thơm rưới khắp mặt đất, tung rải các thứ hoa quý khắp Bồ-đề tràng làm tăng thêm vẻ thanh tịnh, lại dùng các màn báu giăng đầy trên cao rồi đọc bài kệ ca ngợi Như Lai:

        Như Lai an tọa cõi Đại thiên

        Là tòa Kim cang thật chắc bền

        Giả sử xác thân đến khô kiệt

        Chưa chứng Bồ-đề quyết không rời

        Như Lai chẳng dùng lực thần thông

        Nếu không đất này sẽ tan nát

        Chúng Bồ-tát các nơi vân hội

        Chúng con đều thấy được an ổn

        Đất này Thế Tôn từng kinh hành

        Tam thiên thế giới nhờ ánh sáng

        Nơi Phật phóng quang còn xây tháp

        Huống chi nơi này, chốn đạo thành

        Thổ thần, con nay xin thống lãnh

        Vì Thế Tôn nguyện dốc hết lòng

        Các bậc Thanh văn và Phật tử

        Ở nơi thuyết pháp bao công đức

        Nguyện làm cho tất cả chúng sinh

        Đều đạt đạo Vô thượng giải thoát.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Địa thần đọc bài kệ ca ngợi Như Lai xong, đảnh lễ ngang chân Phật và đứng qua một bên.

   
 

Trở lại

Tiêu điểm: