Bắc truyền
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Lịch Sử Đức Phật
(Cũng có tên là Thần Thông Du Hý)
31/12/2556 20:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN IV

Phẩm 8: VIẾNG ĐỀN THỜ CHƯ THIÊN

        Lúc bấy giờ Đức Phật nói với các Tỳ-kheo:

        -Sau khi Bồ-tát sinh, hai vạn đồng nữ trong các gia đình giàu sang thuộc các tầng lớp Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, Cư sĩ, Trưởng giả đều được chọn làm thể nữ cho Bồ-tát. Các bậc vương hầu đại thần cũng có hai vạn đồng nữ được chọn làm thể nữ cho Bồ-tát. Tất cả thể nữ ấy đều được sinh ra cùng một ngày với Bồ-tát. Lúc ấy các bậc kỳ lão trong dòng họ Thích cùng đi đến chỗ vua Du-đầu-đàn thưa:

        -Tâu đại vương, nay đã đến lúc nên đem Thái tử đến viếng các đền thờ chư Thiên, để cầu cho muôn việc đều được an lành tốt đẹp.

        Vua Du-đầu-đàn chấp thuận. Lập tức lệnh cho các ty sở lo việc sửa sang lại kinh thành; những chn thị tứ đô hội, đường sá lớn nhỏ, nơi nào có những người mù, điếc, câm, ngọng, các căn chẳng đủ; các thứ đá sỏi rải rác dơ bẩn; những hiện tượng chẳng lành đều được dọn dẹp hoặc tập trung lại một chỗ. Vua cho gióng trống phước đức, khua khánh thiện tướng, khuyến khích đốc thúc các nơi đều phải sửa soạn trang hoàng và báo tin cho các vị Quốc vương, Trưởng giả, Cư sĩ, Bà-la-môn đúng hẹn cùng tập hợp; sắp xếp vô số thể nữ, xe cộ để chuyên chở, và theo hầu; dùng các thứ bình an lành đựng đầy dầu thơm, nước thơm. Các con trai của Bà-la-môn được xếp đứng thành hàng tại các ngã tư, các con đường lớn, ca vịnh những khúc hát cầu chúc an lành; các đền thờ chư Thiên đều trang hoàng rất đẹp. Tất cả mọi việc đều được làm rất chu đáo.

        Bấy giờ vua Du-đầu-đàn vào hậu cung nói với Ma-ha Ba-xà-ba-đề:

        -Hôm nay chúng ta đưa Thái tử đến viếng đền thờ chư Thiên, dì cùng với các phu nhân phải lo sắp xếp chuẩn bị đầy đủ.

Ma-ha Ba-xà-ba-đề dùng các thứ y phục quý giá trang nghiêm mặc cho Bồ-tát. Bồ-tát vui thích nên mỉm cười, hỏi:

        -Hôm nay sẽ đi thăm chơi ở đâu?

        Di mẫu đáp:

        -Vua cha cùng triều đình mun đưa Thái tử ra thành, đến viếng đền thờ chư Thiên.

        Bồ-tát liền đọc bài kệ:

 

        Từ lúc Ta sinh ra

        Cõi tam thiên chấn động

        Hộ thế cùng Nhật nguyệt

        Phạm Thích, chư Thiên, Rồng

        Đều xuống Diêm-phù-đề

        Cùng nhau tới đảnh lễ

        Sao còn có trời nào

        Ta sắp đến kính cáo

        Ta là chủ các trời

        Là Bậc trời tối thắng

        Trời đã không thể sánh

        Còn ai vượt hơn được?

        Ví thuận theo thế tục

        Nên cùng đến chốn ấy

        Thấy uy thần của Ta

        Tất cả đều hoan hỷ

        Đó là vì biết Ta

        Chủ cõi trời bậc nhất.

        Đức Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

        -Dân chúng binh lính tụ hội ca ngợi chúc mừng các điều an lành như thế. Các cửa thành, đường sá lớn nhỏ, chợ búa thị tứ đều thanh tịnh.

        Bấy giờ vua Du-đầu-đàn tự tay đưa Bồ-tát lên xe. Đoàn người gồm đủ các vị Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, Đại Trưởng giả giàu có, Cư sĩ, Đại thần cùng các vị quốc vương, quyến thuộc tộc họ Thích trước sau lớp lớp nối nhau đi theo, đốt các thứ hương thơm, tung rải các thứ hoa đẹp đầy khắp các nẻo đường đi qua. Vô s voi ngựa, xe cộ, binh lính dân chúng đều mang các thứ cờ phướn, lọng dù quý giá, cùng với các loại trng nhạc, ca múa, hòa tấu hợp xướng vang lừng. Lại có trăm ngàn chư Thiên cùng ngự theo xe chở Bồ-tát, vô lượng trăm ngàn na-do-tha các vị Thiên tử cùng các thể nữ ở cõi trời, trụ giữa hư không tung rải các thứ thiên hoa, đàn tấu ca nhạc. Khi đoàn người cùng tùy tùng của vua Dư-đầu-đàn viếng đền thờ chư Thiên đông đảo, uy nghi như vậy đến nơi, vua cha tự tay bồng Bồ-tát đi vào Thiên miếu, vừa bước vào tới cửa đền thì các tượng chư Thiên trong đền đều đứng dậy, nghênh đón Bồ-tát rồi cung kính đảnh lễ. Lúc đó, trong chúng hội hàng trăm ngàn Thiên nhân đều vui mừng nhảy múa, hoan hỷ tột độ cùng nói:

        -Lành thay, lành thay! Hết sức hy hữu.

        Cùng lúc khắp cả đất nước Ca-tỳ-la hiện ra sáu cách chn động. Các tượng chư Thiên, mỗi tượng đều hiện ra thân thật, đọc bài tụng:

        Hạt cải cùng Tu-di

        Vũng trâu và biển lớn

        Đom đóm đối trời trăng

        Đâu thể cùng một bậc

        Chúng tôi như hạt cải

        Cũng như vũng trâu nằm

        Cũng bằng ánh đom đóm

        Nên chúng tôi kính Ngài

        Bồ-tát như Nhật nguyệt

        Cũng như biển mênh mông

        Vòi vọi như Tu-di

        Chúng tôi nào dám sánh

        Phước tuệ cùng uy lực

        Đảnh lễ được lợi lớn

        Khiến dứt trừ kiêu mạn

        Gỉải thoát chứng Niết-bàn.

        Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

        -Lúc Bồ-tát thị hiện đến viếng thăm đền thờ chư Thiên, có ba vạn hai ngàn các vị Thiên tử cùng vô số chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ-đề. Này các Tỳ-kheo, vì nhân duyên đó nên ta nhẫn chịu đến đền thờ chư Thiên.

   
 

Trở lại

Tiêu điểm: