Triết học
Luận Thành Duy Thức
Thích Tuệ Sỹ
05/11/2554 07:04 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


TỰA QUY KỈNH

稽首
滿分
我今
利樂

Kính lạy Đấng thanh tịnh viên mãn,[1]
Và đấng thanh tịnh từng phần[2] trong Duy thức tánh.[3]

Mục Lục

Các Quan Điểm Về Ngã

Các Quan Điểm Về Pháp

Các Tông Phái Tiểu Thừa [1]

Tổng Kết

Định Danh A-Lại-Da Thức

Chủng Tử

Đặc Tính Của Chủng Tử

Điểu Kiện Huân Tập

Hành Tướng Và Sở Duyên

Tâm Sở Tương Ưng

Bản Chất

Thức Hằng Chuyển [1]

Xả A-Lại-Da[1]