Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

THE AIM AND WAY OF LIFE

Venerable Sri Dhammananda Mahathera

MỤC ÐÍCH CUỘC ÐỜI VÀ
ÐƯỜNG LỐI SỐNG

Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch

As human beings we must have an aim in our life. A person not observing a righteous way of life will never find the aim of life and if he does not uphold some noble principles he can even become a danger to society. No doubts scientists and psychologists have widened our intellectual horizon, but they have not likewise been able to give us a purpose in life, which only noble principles could do.

Religion also originally developed as humanism to uphold humane qualities. Later, it was introduced as a divine law. However, a noble way of life is needed to maintain our human values and dignity. The noble of life to be discussed here is a proven method wherein by cultivating the mind one could gain supreme wisdom.

Countries in which attempts were made to supplant the noble principles of religion with socialism or materialism have been proved to be modern day failures. It is apparent that human beings must have some noble principles to gain confidence in life.

Human beings must choose a rational and meaningful way of life based on their firm conviction and not one founded on mere mythological beliefs, traditional practices and theories. One should not force anyone to accept any particular religious laws nor exploit his or her sake of poverty, illiteracy or emotions to induce that person to accept their beliefs.

A person should be free to choose a reasonable way of life according to his or her understanding capacity. Following a religion blindly only abuses human intelligence and dignity. Human beings have common sense to distinguish between right and wrong. They can adapt themselves to changing circumstances. They should therefore choose a respectable way of life that is suitable and one that measures up to their expectations. They must be properly guided in this respect and then given a chance to decide for themselves without recourse to any form of coercion.

Là một con người chúng ta phải có một mục đích cho cuộc sống. Kẻ không theo đúng con đường chính đáng của đời sống sẽ không bao giờ tìm thấy mục đích cuộc đời và nếu không gìn giữ một vài nguyên tắc cao thượng, kẻ đó có thể trở nên nguy hiểm cho xã hội. Chắc chắn là các khoa học gia và các nhà tâm lý học đã mở rộng chân trời trí thức nhưng họ cũng chưa thể cho chúng ta mục đích trong đời sống mà chỉ có những nguyên tắc cao thượng mới có thể đạt được.

Tôn giáo trong lúc tiên khởi cũng phát triển nhân đạo để gìn giữ những đức tính của con người. Sau này, tôn giáo đề cập đến như một định luật thiêng liêng. Tuy nhiên, con đường cao thượng của đời sống được bàn luận nơi đây là một phương pháp được chứng nghiệm bằng cách trau dồi trí óc con người có thể đạt được trí tuệ tối thượng.

Các quốc gia với những cố gắng thay thế nguyên tắc cao thượng của tôn giáo bằng chủ nghĩa xã hội hay duy vật cho thấy đã bị thất bại trong thời đại này. Rõ ràng con người phải có một số nguyên tắc cao thượng để đạt được sự tin tưởng trong cuộc sống.

Con người phải chọn một đường lối hữu lý và có ý nghĩa cho cuộc sống căn cứ vào niềm tin tưởng vững chắc của mình và không nên chỉ đặt nền tảng vào niềm tin thần thoại, thực hành truyền thống và lý thuyết không thôi. Ta không nên áp bức người khác chấp nhận bất cứ định luật tôn giáo đặc biệt nào của mình hay lợi dụng khai thác tình trạng nghèo khổ, mù chữ hay lúc xúc động để xúi người đó theo niềm tin của mình.

Một người phải được tự do lựa chọn lựa đường lối hữu lý cho cuộc sống theo tầm hiểu biết của mình. Theo tôn giáo một cách mù quáng chỉ làm hại đến trí óc và phẩm cách của con người. Con người có kiến thức thông thường để phân biệt giữa cái phải và trái. Con người có thể tự mình thích nghi với những hoàn cảnh thay đổi. Cho nên con người chọn một con đường đáng kính của đời sống, một cuộc sống thích hợp và đạt được tiêu chuẩn những mong ước của mình. Con người phải được hướng dẫn đúng cách trong phương diện ấy và tự mình quyết định mà không phải trông nhờ vào bất cứ một hình thức áp bức nào cả.

Nguồn: quangduc.com