Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

NOBLE LIFE IN
A MODERN SOCIETY

It has every quality required of a rational way of life to fit into the present and future world. It will be beneficial for anyone to study and to appreciate it in the modern world. It is acknowledged to be more scientific than science itself and more progressive than all the known progressive elements in spiritual development. It is one of the most effective means for the maintenance of world peace, harmony and understanding.

ÐỜI SỐNG CAO THƯỢNG TRONG XÃ HỘI HIỆN ÐẠI.

Phải có mọi đức tính đòi hỏi của lối sống hữu lý thích hợp cho thế giới hiện tại và tương lai. Sẽ lợi lạc cho bất cứ ai nghiên cứu và nhận thức được giá trị lối sống này trong thế giới hiện đại. Phải thừa nhận lối sống này còn khoa học hơn chính khoa học và cấp tiến hơn những yếu tố cấp tiến được biết đến trong việc phát triển tinh thần. Nó là một phương tiện hữu hiệu nhất trong những phương tiện để duy trì hòa bình thế giới, hài hòa và hiểu biết.