Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

THE MIDDLE-WAY

The noble way of life that is being introduced here is a practical educational system of mental culture known to the world some twenty five centuries ago. the founder of this way of life was a most enlightened and compassionate teacher. This method is also variously known as the Middle-Path, a righteous way of life, an ethico-philosophical system, a do-it-yourself method and also can be introduced as a path of freedom and reason. It teaches us to do three things; namely, to refrain from doing bad deeds, to be of some service to others and to maintain a healthy pure mind.

This message is very meaningful and practical. Yet, people experience difficulties when they try to put them into practice. The reason for this is due to their own inherent human weaknesses. The moral conduct of human beings plays a most important part in this way of life. Its great teacher once said, "My teaching is not to come and believe but to practise". It encourages people to study the teachings fully to allow them to judge for themselves whether they should accept the teachings or not. No one is asked to come and accept this way of life without first having had an understanding of its teachings.

Superfluous rites and rituals, and animal sacrifices have no significance in this noble way of life. Superstitious beliefs, fear of supernatural beings and secret doctrines are not encouraged. People have the liberty to investigate for themselves the teachings and to ask questions so as to clear their doubts. According to the teacher of this way of life, one should not believe help one to bear anything merely because the founder of this noble method to be a great sage or because it had all along been traditionally accepted by many; but only by reasoning and common sense can one decide to accept it. This teacher also advises any one not to accept nor to reject anything hastily on impulse but to investigate it thoroughly before coming to a final decision.

CON ÐƯỜNG TRUNG ÐẠO

Con đường cao thượng của đời sống được giới thiệu tại đây là một hệ thống giáo dục thực tiễn về việc mở mang tâm trí được thế giới biết đến từ 25 thế kỷ qua. Người sáng lập ra con đường này là một vị Thầy giác ngộ và từ bi nhất. Phương pháp này cũng được gọi là con đường Trung-Ðạo, con đường chính đáng của đời sống, một hệ thống triết lý-đạo đức, một phương pháp tự mình thực hành lấy và cũng được nhận thức là một con đường giải thoát và hữu lý. Phương pháp này dạy chúng ta ba điều ấy là: giữ không làm những hành động xấu, làm điều thiện cho người khác và giữ tâm trí thanh tịnh lành mạnh.

Thông điệp này rất có ý nghĩa và thực tiễn. Ðúng, người ta gặp khó khăn khi thực hành những điều này. Lý do là vì nhược điểm cố hữu của con người. Hạnh kiểm của con người giữ một vai trò quan trọng nhất trong đường lối sống. Ðức Ðại Ðạo Sư này có lần nói: "Giáo Lý của Ta không phải là để đến mà tin theo, mà là để thực hành". Ðiều này khuyến khích người ta nghiên cứu tường tận giáo lý của Ngài và tự suy xét nên hay không nên chấp nhận giáo lý này. Không một ai bị mời đến để chấp nhận đường lối sống này mà không hiểu thấu giáo lý của Ngài.

Nghi thức và nghi lễ không cần thiết, hy sinh các súc vật đều không có một ý nghĩa gì trong đường lối cao thượng của đời sống. Niềm tin dị đoan, sợ hãi các đấng siêu nhiên và các học thuyết bí mật không được khuyến khích. Người dân hoàn toàn tự do trong việc điều tra những giáo lý của Ngài và đặt những câu hỏi để làm sáng tỏ những điều nghi ngờ. Theo vị Thầy về đường lối của đời sống, ta không nên tin là giúp đỡ người khác để họ theo chỉ vì người sáng lập ra phương pháp cao quí ấy là một hiền triết vĩ đại hay là vì theo truyền thống đã được chấp nhận bởi một số đông; nhưng chính là bằng cách lý luận và hiểu biết thông thường có thể cho ta quyết định chấp nhận phương pháp ấy. Vị Mô Phạm này cũng khuyên bất cứ ai không nên chấp nhận hay bác bỏ hoàn toàn vội vàng điều gì dưới áp lúc nhưng nên điều tra kỹ càng truớc khi đi đến quyết định tối hậu.