Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

ACTUALITY

This liberal teacher through his enlightenment declared that:

- The greatest virtue is that gained in the cultivation of universal love;

- The supreme happiness is happiness derived from mental calmness;

- The absolute truth is acquired through the understanding of the causes of human suffering;

- The highest religion is one that teaches supreme wisdom, morality and mental purification; and

- The greatest philosophy that introduces analytical knowledge and a practical way of life without depending on theories and mere beliefs.

This way of life does not obstruct anyone from reading and learning the teachings of other religions. It has no place for fanaticism. A fanatic cannot be guided by reason or even by the scientific principle of observation and analysis. Therefore, the followers of this method are endowed with an open mind and are not subservient to anyone for spiritual development.

If you care to learn a little more about the moral code of ethics and mental training which this teaching has to offer, you might have to review any previous misunderstandings you would have had about this way of life. One should not pre-judge any particular way of life by just looking at certain aspects of devotional, traditional and emotional practices. Instead, one should always try to make an in-depth study and understand the fundamental teachings of the teachers.

THỰC TẠI

Do giác ngộ, vị thầy phóng khoáng này tuyên bố:
 

- Ðức hạnh vĩ đại nhất đạt được từ sự trau dồi tình thương đại đồng;

- Hạnh Phúc tối thượng là hạnh phúc phát xuất từ tâm hồn thanh thản;

- Chân lý tuyệt đối đạt được qua sự thấu triệt nguyên nhân khổ đau của con người.

- Tôn giáo cao nhất là tôn giáo chỉ dạy trí tuệ tối thượng, luân lý và sự thanh tịnh tâm trí; và

- Triết lý vĩ đại nhất là triết lý trình bầy kiến thức được phân tách và lối sống thực tiễn không tùy thuộc vào lý thuyết và niềm tin không thôi.


Lối sống này không ngăn cấm ai đọc và học các giáo lý của các tôn giáo khác. Không có cuồng tín trong lối sống này. Kẻ cuồng tín không thể hướng dẫn bằng lý luận và cả đến bằng nguyên tắc khoa học để quan sát và phân tách. Cho nên các tín đồ của phương pháp này được phú cho một tâm hồn cởi mở và không lệ thuộc vào ai để phát triển tinh thần.

Nếu bạn lưu ý học hỏi một chút nữa về quy tắc luân lý đạo đức và về huấn luyện tâm trí do giáo lý này trình bầy, bạn phải xem lại những điều bạn hiểu lầm trước đây về lối sống. Ta không nên vội phê phán bất cứ lối sống đặc biệt nào bằng cách chỉ nhìn vào một vài khía cạnh trong việc thực hành có tính cách sùng bái, truyền thống và xúc động. Thay vào, bao giờ ta cũng phải nghiên cứu sâu xa và thấu triệt giáo lý căn bản của các thầy.