Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

WAY OF LIFE

This way of life is clear, reasonable and gives complete answers to all important questions and problems about life. It provides a solid foundation for helping humanity towards building a positive and better way of life.

This method does not divide humanity into two groups, the "saved" and the "lost". As a civilised and understanding system, it teaches us how to tame the wild and refine the tamed.

Followers of this way of life do not indulge in petitional prayer. They believe in the importance of self-exertion and in the efficacy of meditation for self-conquest, self-control, self-purification and enlightenment. Meditation serves as a tonic for the body as well as the mind.

LỐI SỐNG

Lối sống này rõ ràng, hợp lý, và đáp ứng hoàn toàn được tất cả những câu hỏi quan trọng và những vấn đề của đời sống. Ðường lối này cung cấp một nền móng vững chắc giúp nhân loại xây dựng lối sống tích cực và tốt đẹp hơn.

Phương pháp này không chia rẽ nhân loại thành hai nhóm, nhóm "được cứu" và nhóm "bị mất". Là một hệ thống văn minh và hiểu biết, phương pháp này dạy chúng ta làm thế nào thuần hóa kẻ dữ và thanh tịnh hóa kẻ bị giam cầm.

Theo đường lối sống này các tín đồ không miệt mài trong cầu nguyện van xin. Họ tin tưởng vào sự quan trọng của nỗ lực cá nhân và sự hữu hiệu của thiền định đễ tự chiến thắng, tự kiểm soát, tự thanh tịnh hóa, và giác ngộ. Thiền định được sử dụng như thuốc bổ cho cơ thể và cho trí óc.