Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

CREDIT TO HUMAN INTELLIGENCE

Instead of placing human destiny under the arbitrary control of an unknown external agency and becoming subservient to such a supreme power, this way of life has raised the status of humanity. It accorded human beings the intelligence that is their just due. It taught people how to cultivate their submerged human potential.

This teacher tells us how to render selfless service to others. Those who follow this way of life abstain from evil not out of fear or retribution from some unseen being but out of self-realisation that evil would only bring about suffering to living beings. Their motive of doing good to help others is done not to please any supreme being in expectation of an ultimate reward, but out of feelings of compassion towards them in order to release them from their sufferings.

In this way of life we can find a method to perfect goodness and wisdom. We can achieve the highest wisdom through realisation and not 'revelation'. We can attain redemption without the assistance of a vicarious redeemer. We can gain salvation within this life-time by the judicious exercise of our own faculties without waiting for the life hereafter.

This way of life teaches that human beings are not for religion but that religion is for humanity. Without becoming slaves to any particular religion, human beings must make use of religion for their betterment and liberation. In other words, people can practise this method as noble human beings without having to undergo sufferings in the name of any form of belief. This way of life does not prohibit the experiencing of sensual pleasures in a reasonable and respectable way if it is conducted within the bounds of accepted noble principles.

TRÍ THÔNG MINH CỦA CON NGƯỜI ÐÁNG CA NGỢI

Thay vì đặt định mệnh của con người dưới quyền kiểm soát độc đoán của một cơ cấu bên ngoài nào đó và phải lệ thuộc vào sức mạnh tối thượng ấy thì đường lối sống này đem lại địa vị cho nhân loại. Lối sống đó cho con người cái thông minh, đúng với quyền được hưởng của họ. Lối sống đó dạy con người làm sao trau dồi tiềm lúc ẩn kín trong con người.

Vị thầy này dạy chúng ta làm sao phục vụ người khác không vị kỷ. Những ai theo lối sống đó tiết giảm tội lỗi không sợ hãi loại chúng sinh vô hình nào đó trả thù chỉ mang đau khổ lại cho chúng sinh. Ðộng cơ thúc đẩy làm điều thiện để giúp đỡ kẻ khác không phải là làm vừa lòng một đấng siêu nhiên nào đó với mong ước cuối cùng được tưởng thuởng nhưng là do lòng từ bi phát xuất để giải thoát các đau khổ.

Theo lối sống này chúng ta có thể tìm thấy một phương pháp từ tâm và trí tuệ toàn hảo. Chúng ta có thể đạt được trí tuệ tột đỉnh bằng hiểu biết và không phải bằng 'khám phá'. Chúng ta có thể đạt được sự chuộc tội mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của một đấng được uỷ quyền để chịu tội thế cho. Chúng ta có thể đạt được sự cứu rỗi ngay trong đời sống hiện tiền bằng sự rèn luyện sáng suốt của chính khả năng của chúng ta mà không cần phải đợi đến kiếp sau.

Lối sống này dạy con người không phải là vì tôn giáo nhưng tôn giáo là vì con người (nhân loại). Không trí thành nô lệ cho một tôn giáo đặc biệt nào cả, con người phải sử dụng tôn giáo để được tốt đẹp hơn và để giải thoát. Nói một cách khác, con người thực hành phương pháp này như một chúng sinh cao quý không cần phải chịu đau đớn dưới danh nghĩa một hình thái của niềm tin nào cả. Lối sống này không cấm có những thú vui nhục dục trong chiều hướng phải chẳng và khả kính nếu đường lối này được thực thi trong phạm vi những nguyên tắc cao quý được chấp nhận.