Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

NOBLE PATH

The noble Eight-fold Path taught in this way of life is Perfect-understanding, Perfect-thought, Perfect-speech, Perfect-action, Perfect-livelihood, Perfect-effort, Perfect-mindfulness and Perfect-concentration. (Dr. Rhys Davids, English well known Orientalist said: "Buddhist or not Buddhist, I have examined every one of the great religious systems of the world, and in none of them have I found anything to surpass, in beauty and comprehensiveness, the Noble Eightfold Path and The Four Noble Truth of the Buddha. I am content to shape my life according to the path".)

This unique middle path is a code of morality which paves the way for people to lead a noble and peaceful life.

The Middle Path is neither a metaphysical nor a ritualistic path; it is neither dogmatism nor skepticism; neither self-indulgence nor self-torture; neither eternalism nor nihilism; neither a law given by some divine authority nor a mere imagination of man. It is a path of Enlightenment, a means of deliverance from suffering of unsatisfactoriness. This way of life rejects the idea that human beings are sufferings today because their original sins. Every living thing, including plant life, experiences suffering. Every person carries his or her merits and demerits individually. Human beings are solely responsible for their own pain or pleasure.

One who follows the middle path should find real peace and happiness. One should be able to lead a respectable life without being a slave to any form of belief, thus contributing to one's peace and happiness by living in complete harmony with others and the environment.

CON ÐƯỜNG CAO QUÝ

Con đường cao quý, Bát Chánh Ðạo dạy bởi Ðức Phật là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Ðịnh. (Tiến Sĩ Rhys Davids, một học giả người Anh nổi tiếng, nghiên cứu về Ðông Phương Học tuyên bố: "Là Phật Tử hay không phải là Phật Tử, tôi đã quan sát mọi hệ thống của các tôn giáo trên thế giới, tôi đã khám phá ra không một tôn giáo nào có thể vượt qua được vẻ đẹp và sự quán triệt Bát Chánh Ðạo và Tứ Diệu Ðế của Ðức Phật. Tôi rất mãn nguyện đem ứng dụng cuộc đời tôi theo con đường đó".)

Con đường Trung-đạo độc nhất này là đạo lý căn bản đưa con người tới cuộc sống cao thượng và an lạc.

Con đường Trung-đạo không phải là một con đường trừu tượng và cũng không phải là một con đường nghi thức. Con đường này cũng chẳng phải giáo điều và cũng chẳng phải hoài nghi chủ nghĩa, chẳng phải tự mình say đắm mải mê và cũng chẳng phải tự mình hành xác, chẳng phải là thuyết bất diệt và cũng chẳng phải là thuyết hư vô, chẳng phải là một định luật ban hành bởi chức quyền thần thánh nào đó và cũng chẳng phải chỉ thuần túy là trí tưởng tượng của một người. Ðó là con đường Giác Ngộ, một phương cách để giải thoát khỏi khổ đau và bất toại nguyện. Con đường này bác bỏ ý kiến là con người ngày nay đau khổ vì tội nguyên thủy. Mỗi sinh vật, kể cả đời sống của cây cỏ, đều chứng nghiệm khổ đau. Mỗi con người mang theo nơi cá nhân mình những điều tốt và những điều xấu.

Người theo con đường Trung-đạo tìm thấy niềm an lạc và hạnh phúc thực sự. Con người có thể tiến tới một cuộc đời đáng kính mà không cần phải làm tôi mọi cho bất cứ một niềm tin nào, góp phần vào an lạc và hạnh phúc của mình bằng cách sống hài hòa với những người khác và với môi trường chung quanh.