Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

OUR AIM

Our aim in publishing this booklet is to enlighten people on how to seek inner peace and happiness and to practise their own noble way of life with firm conviction. We encourage people to practise their own way of life properly if truth, peace, happiness, wisdom and salvation can be found in it. What we want is for everyone to lead a respectable life without abusing one's innate human dignity.

In fact, this way of life may be the answer to many of your spiritual and human problems. It may give fresh impetus and direction to your way of thinking on devotional and philosophical matters. It may also help you to understand your own way of life. You may find here the spiritual guidance the modern world badly needs.

This teaching brought into the world a new spirit, a new hope, a new path, the truth and necessity of which is evident everywhere and felt today as it was in days of old. The way of life referred to here is Buddhism and its founder is none other than Gautama the Buddha - the Enlightened One.

Whatever may be your purpose in life, we invite you to take a closer look at this way of life and the ideals expounded by its founder. We are ready to help you in your search for truth. Therefore, be unbiased, avoid religious prejudices in your noble endeavour to find the ultimate truth and the aim of life. The aim of life is nothing but finding the end of physical and mental suffering.

MỤC ÐÍCH CỦA CHÚNG TÔI

Mục đích của chúng tôi phát hành cuốn sách nhỏ này là để soi sáng mọi người làm sao tìm được an lạc nội tâm, hạnh phúc, và thực hành đời sống cao quý của mình với niềm nhận thức vững chắc. Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy thực hành đúng lối sống của mình nếu chân lý, an lạc, hạnh phúc, trí tuệ và cứu rỗi có thể tìm thấy trong lối sống đó. Ðiều chúng tôi muốn là mỗi người sống một cuộc đời đáng kính không tổn thương đến phẩm cách bẩm sinh của con người.

Tóm lại, lối sống này có thể là câu trả lời cho nhiều vấn đề tinh thần và nhân tính của quý bạn. Nó có thể đưa đến một sự thúc đẩy và chiều hướng mới mẻ về lối suy nghĩ trên vấn đề thành tâm và triết lý. Nó cũng có thể giúp quý bạn hiểu lối sống của chính quý bạn. Qúy bạn cũng có thể tìm thấy nơi đây cách hướng dẫn tinh thần trong thế giới hiện đại hết sức là cần thiết.

Rõ ràng là Giáo lý này mang lại cho thế giới, một tinh thần mới, một niềm hy vọng mới, một con đường mới, chân lý và sự cần thiết đương nhiên tại khắp nơi trong hiện tại cũng như trong quá khứ. Lối sống đề cập nơi đây là Phật Giáo và vị khai sáng không ai khác hơn là Ðức Phật Cồ-Ðàm - Ðấng Giác Ngộ.

Cho dù mục đích đời sống của bạn như thế nào, chúng tôi xin mời bạn hãy nhìn kỹ lối sống này và những lý tưởng này dẫn giải bởi người sáng tạo ra nó. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý bạn tìm chân lý. Vì thế, xin đừng thiên vị, tránh thành kiến trong tôn giáo, hãy đem nỗ lực cao quý của mình để tìm chân lý tối hậu và mục đích của cuộc đời. Mục đích của cuộc đời chính là tìm ra việc chấm dứt sự đau khổ về thể xác và tinh thần.

--- o0o ---