Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

NO DISCRIMINATION

It was this way of life which was the first to revolt against the degrading caste system. It taught humanity to accord equal opportunities for all to distinguish themselves in every walk of life. This way of life was also the first in giving freedom to women to study and to practise to achieve spiritual development.

The Great Teacher declared that the gates to success and prosperity are open to all, in every stage of life whether high or low, saintly or criminal, who would care to seek and aspire for perfection. He did not make his followers slaves either to himself or to his teachings but instead granted them complete freedom of thought and investigation to gain self-confidence for themselves.

This system classifies living beings into mind and matter which are in a state of constant change, not remaining the same for two consecutive moments. Mind and matter arise and perish and the continuous cycle goes on. Therefore nothing will remain permanently either in this world of elsewhere in the universe. Because everything which exists in the universe is nothing but a combination of elements and energies, it is quite natural that these things will one day disintegrate and disappear. This teaching also tells us that every existing component thing is subject to change and conflict because of worldly conditions.

The main principles recommended in this way of life are not commandments. By observing precepts such as abstaining from Killing, Stealing, Sexual Misconduct, Telling Lies, and Taking drinks and drugs which cause infatuation and heedlessness, the followers of this noble way of life can purify themselves through good thoughts, good speech, and good action, and thereby living in harmony with others or by allowing others also to live peacefully.

KHÔNG KỲ THỊ

Lối sống này là lối sống trước tiên chống lại hệ thống giai cấp hèn hạ. Nó dạy nhân loại chấp nhận cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người, ai ai cũng phải được chú ý đến trong tất cả các nghề nghiệp của đời sống. Lối sống này, cũng đầu tiên, cho tự do cho phụ nữ học hỏi và thực hành để mở mang tinh thần.

Ðức Ðại Ðạo Sư tuyên bố cửa thành công và thịnh vượng mở cho tất cả mọi người, trong mọi giai đoạn của cuộc đời dù thấp dù cao, thánh thiện hay tội phạm, cho tất cả ai muốn tìm và khao khát được toàn hảo. Ngài không làm các đệ tử Ngài thành nô lệ cho Ngài và cho Giáo lý của Ngài nhưng cho các đệ tử hoàn toàn tự do tư tưởng và nghiên cứu để đạt tự tin cho chính mình.

Hệ thống đó sắp xếp chúng sinh thành tinh thần và vật chất luôn luôn trong trạng thái thay đổi, không giữ nguyên trong hai lúc liên tiếp. Tinh thần và vật chất trỗi lên rồi tàn đi và cái chu kỳ không ngưng nghỉ cứ tiếp tục. Cho nên không cái gì sẽ thường còn bất kỳ là ở trong thế giới này hay ở đâu trong vũ trụ. Vì lẽ mọi thứ hiện hữu trong vũ trụ không là gì cả mà là một hổn hợp của những yếu tố và năng lượng thì lẽ dĩ nhiên những thứ này, một ngày nào đó, sẽ tan rã và biến đi. Giáo lý này cũng dạy chúng ta, mọi thứ hợp thành hiện hữu phải thay đổi và mâu thuẫn vì điều kiện trần thế. 

Nguyên tắc chính giới thiệu về lối sống này không phải là những điều răn. Bằng cách giữ các giới luật như không Giết hại, Trộm cướp, Tà dâm, Nói dối, Rượu và Ma túy, nguyên nhân đưa đến cuồng dại và thiếu quan tâm, các người theo lối sống cao thượng này có thể tự mình thanh tịnh hóa qua những tư tưởng lương thiện, ngôn ngữ lành mạnh, hành động đức hạnh, và bằng cách sống hài hòa với người khác hay bằng cách để người khác sống an lạc.