Kết Giới Những Nét Chung Và Khác Biệt Của Trai Đàn Với Giới Đàn ( tiếp theo)
30/09/2010 06:16 (GMT+7)

Theo quan niệm của văn hóa Đông phương, một Thế Giới hình thành gồm các yếu tố như: “Ngũ hành” Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. “Ngũ phương” Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung Ương. “Ngũ sắc” Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen. Đàn tràng Chẩn tế kết giới để lập nên một thế giới mới trên quan niệm này. Khi thượng sư nhiễu đàn kết giới thế giới được hình thành, để cho thế giới hóa thành Tịnh độ thượng sư phụng thỉnh Ngũ phương Như Lai nhập đàn.


Lễ thỉnh Đông phương thế giới A Xúc Phật, Nam phương Bảo Sanh Phật, Tây phương Di Đà Phật, Bắc phương Thành Tựu Phật, Trung ương Tỳ Lô Giá Na Phật. Trong [Vân Thê Bổ Chú] thuật rằng: “Nên quán tưởng tận hư không, khắp cùng Pháp giới, hết thảy hiện thành hóa cảnh…”; [Quán Trí Nghi] thuật: “lấy năm loại tràng phang cắm tiêu kết đàn…”; [Thí Thực Nghi Quán] có ghi: “…mỗi lần kết đàn, dùng năm sắc của Ngũ hành vận tưởng khởi quán….mỗi phương vị mỗi màu Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen đều phóng quang minh, trong ánh sáng hiện Ngũ phương Phật, hóa thành Đại Quang Minh thế giới..”; [Như Lai Trang Nghiêm Thế Giới Kinh] thuật: “ những chổ mà hết thảy Chư Như Lai đến đều biến thành nơi Cát tường được xưng tán là Đại  Ma Ni Bảo Điện”.

 Ngũ phương Phật còn xưng là Ngũ Trí Như Lai.

 1.Đại Viên Cảnh Trí

 2.Bình Đẳng Tánh Trí

 3.Diệu Quán Sát Trí

 4.Thành Sở Tác Trí

 5.Pháp Giới Thể Tánh Trí

Đông phương thế giới A Súc Như Lai, thân phóng quang minh màu Xanh (Hành Mộc), kết ấn Xúc Địa với hoằng nguyện ngăn chận và diệc trừ các ác ma giữ cho thế giới  hòa bình và an ổn. Đức Phật A Xúc Như Lai bổn tôn [Đại Viên Cảnh Trí]. Hàm ý tâm trí chúng sanh gốc vốn thanh tịnh trong sáng như gương, nhưng do nghiệp chướng vô minh làm cho lu mờ đen tối. Nay nương nhờ thần lực của Như Lai cộng với sự nổ lực tu trì tìm lại bản tánh trí huệ viên minh của chính mình.

Nam phương thế giới Bảo Sanh Như Lai, thân phóng quang minh màu Đỏ (Hành Hỏa), kết ấn Đại Nguyện với Đại nguyện tất cả những gì chúng sanh cần Ngài đều bố thí cho cả, bình đẳng như nhau, thế giới của Ngài toàn là báu vật. Đức Phật Bảo Sanh Như Lai bổn tôn [Bình Đẳng Tánh Trí] hàm ý chúng sanh do tham sân si cố chấp, phiền não dẫy đầy, có biết đâu tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, đều được hình thành từ Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Thức; Sanh, Lão, Bịnh, Tử. Nay nương nhờ thần lực của Như Lai cộng với sự nổ lực tu trì tìm lại bản tánh Trí Huệ Bình Đẳng của mình.

Tây phương thế giới A Di Đà Như Lai, thân phóng quang minh màu Trắng (Hành Kim), kết ấn Đại Định với bổn nguyện tiếp dẫn phổ độ chúng sanh vãng sanh Tây phương Cục Lạc thế Giới. Đức Phật A Di Đà Như Lai bổn tôn [Diệu Quang Sát Trí]  hàm ý tiếp dẫn chúng sanh giác ngộ, nhận được cảnh giới hư không, từ Hư không đạt đến Diệu hữu, nhìn nhận thế giới mới lập thành không có điều sai khác, sự thanh tịnh của chúng sanh không sai khác với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, trí huệ đạt đến cảnh giới này thì có thể nhập Tỳ Lô Pháp Giới.

Bắc phương thế giới Thành Tựu Như Lai, thân phóng quang minh màu Đen (Hành Thủy), kết ấn Thí Vô Úy. Với nguyện lực làm đạo sư cho hết thảy chúng sanh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào, Ngài đều tạo phương tiện để chúng sanh thoát các nổi sợ hải và thành tựu những nguyện vọng lìa khổ đau của muôn loài. Đức Phật Thành Tựu Như Lai bổn tôn [Thành Sở Tác Trí] hàm ý chúng ta nên tự mình phát tâm tu tập làm cho trí huệ Phật tánh của chúng ta phát sáng như ánh sáng của mặt trời, đem ánh sáng và hơi ấm đến cho mọi loài chúng sanh, khai mở thế giới phóng vô lượng quang minh biến thành cảnh giới Tịnh Độ ở Thế gian, mọi sự vật đều theo nguyện lực mà thành tựu, Ngũ uẩn chuyển thành Ngũ trí, lấy sự Bố thí làm nhiệm vụ phóng quang, đạt được như vậy thì tự thân [Thành Sở Tác Trí].

Trung Ương Thế Giới Tỳ Lô Giá Na Phật còn tôn xưng Đại Nhật Như Lai, thân phóng quang minh màu vàng (Hành Thổ), kết ấn Trí Quyền. Bốn vị Phật: Đông, Tây, Nam, Bắc, thể hiện tính cách của Đại Nhật Như Lai, tuy là bốn nhưng chỉ là một, một nhưng lại là bốn. Đức Đại Nhật Như Lai bổn tánh hoàn toàn thanh tịnh, vĩnh viễn bất biến, bất sanh bất diệt, cụ túc viên mãn. Đức phật Tỳ Lô bổn tôn [Pháp Giới Thể Tánh Trí] hàm ý tổng hợp Tứ Trí thành Ngũ Trí, cho đến thống nhiếp vũ trụ vạn sự vạn vật thành Pháp thân, lấy tư duy phát khởi Tịnh niệm, Chánh kiến, giác ngộ sự thống nhất của vạn sự vạn vật trong vũ trụ, từ đây lam cơ sở để thành tựu [Pháp Giới Thể Tánh Trí], biến nhập thế giới Tỳ Lô.

Sau khi kết giới, thế giới của Ngũ Trí Như Lai được thành lập, phóng đại quang minh, cụ túc thần lực, thí Vô Úy Pháp, tiếp dẫn lục đạo chúng sanh nhập đại đạo tràng diệt trừ phiền não, đốn phá Vô Minh, sám hối tội căn, quy y Tam Bảo, thừa Phật thần lực trực vãng Tây Phương, nhập Phật Pháp giới, thọ đại an lạc.

 

Thích Tâm Mãn (phatgiaovnn)

Các tin đã đăng: