Hoàng Tử Rāhula Xuất Gia

Hoàng Tử Rāhula Xuất Gia
“Này chư Tỳ khưu, người con nào mà cha mẹ chưa cho phép, Tỳ khưu không nên cho phép xuất gia, Tỳ khưu nào cho phép xuất gia, Tỳ khưu ấy phạm āpatti dukkaṭa (phạm tác ác)”.

Cách Báo Hiếu Phụ Mẫu Của Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn – Ngài Sāriputta (Xá Lợi Phất)

Cách Báo Hiếu Phụ Mẫu Của Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn – Ngài Sāriputta (Xá Lợi Phất)
Khi cha mẹ ta không có đức tin với Tam Bảo, không thọ tam qui ngũ giới, tự mình cố gắng khuyên; nếu không được, thì gắng nhờ các bậc trí thức giảng giải hộ mình hoặc chư Tăng hay các bậc đại đức   thuyết pháp   độ cha mẹ.

Chuyện Về Tỳ Khưu Sunita – Xuất Gia Phạm Hạnh Đâu Chỉ Giới Quý Tộc Mà Thôi

Chuyện Về Tỳ Khưu Sunita – Xuất Gia Phạm Hạnh Đâu Chỉ Giới Quý Tộc Mà Thôi
Thật là tuyệt diệu, thưa Đức Thế Tôn. Với tâm bình đẳng, đại bi, với giáo lý cao thượng, Ngài đã độ cho Sunita thoát khỏi dòng hạ tiện, không còn bị khinh khi, kỳ thị. Hôm nay Ngài lại độ trẫm thoát khỏi tri kiến mê lầm của người thế tục, phát tâm bình đẳng, đại bi để theo giáo lý cao thượng. Trẫm như người ngủ mê vừa mới tỉnh, như người đi lạc trong rừng vừa tìm được lối ra. Trẫm nguyện từ nay cho đến trọn đời sẽ hết lòng yểm trợ Chánh Pháp.

Chuyện Về Ngài Anāthapiṇḍika Rải Vàng Mua Đất

Chuyện Về Ngài Anāthapiṇḍika Rải Vàng Mua Đất
Từ thượng tầng xã hội đến cùng đinh hạ tiện. Mỗi người đến lễ bái đều được ông Anāthapiṇḍika tặng cho một món quà làm kỷ niệm, khiến chi phí cuộc lễ một lần nữa lên đến mười tám triệu đồng tiền vàng. Như vậy tổng kết cuộc bố thí của ông Anāthapiṇḍika trong ba đợt: mua đất, xây chùa và làm lễ đã trở thành một con số khổng lồ là năm mươi bốn triệu đồng tiền vàng. Ông quả thật là một tín thí vô địch của Phật giáo vậy!

Tích Kisā Gotamī Cầu Xin Đức Phật Làm Con Mình Sống Lại

Tích Kisā Gotamī Cầu Xin Đức Phật Làm Con Mình Sống Lại
Ai còn thu nhặt hoa hương Đắm say, tham nhiễm bên đường biết hay? Tử thần mang kẻ ấy ngay Như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng!

Nước Mắt Khóc Người Thân Còn Nhiều Hơn Nước Đại Dương

Nước Mắt Khóc Người Thân Còn Nhiều Hơn Nước Đại Dương
Nước bốn biển tuy nhiều, nhưng chẳng đáng, Gọi là bằng nước mắt của chúng sinh. Do dập vùi trong sầu khổ, vô minh Nầy đệ tử, chú ý nghe, nhớ kỹ.

20. Đức Phật Chuyển Pháp Luân Đầu Tiên Vào Rằm Tháng Sáu Āsālhapūja

20. Đức Phật Chuyển Pháp Luân Đầu Tiên Vào Rằm Tháng Sáu Āsālhapūja
Này Aññāsikoṇḍañña! Con hãy lại đây, con trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phần cuối, con hãy nên cố gắng tinh-tấn thực- hành phạm-hạnh cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, chấm dứt khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài.

19. Bản Hùng Ca Bất Tử Của Đấng Đạo Sư

19. Bản Hùng Ca Bất Tử Của Đấng Đạo Sư
Pakkamisañca nāḷāto, kodhanāḷāya vacchati. Bandhantī itthirūpena, samaṇe dhammajīvino. “Ta sẽ rời Nālā; ai ở lại Nālā. Khi nếp sống đúng pháp; tại đấy vị ẩn sĩ. Bị sắc đẹp nữ nhân; trói buộc vào quyến rũ” (HT. TMC dịch).

18. Đức Phật Suy Tư Về Pháp Siêu Tam Giới & Đại Phạm Thiên Thỉnh Đức Phật Thuyết Pháp

18. Đức Phật Suy Tư Về Pháp Siêu Tam Giới & Đại Phạm Thiên Thỉnh Đức Phật Thuyết Pháp
Trong đời này, chỉ có Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót và chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót mới không cần lắng nghe chánh-pháp từ một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng- Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi giới chúng-sinh, hoặc trở thành Đức-Phật Độc-Giác mà thôi.

17. Cúng Dường Vật Thực Đầu Tiên Lên Đức Phật & Quy Y Nhị Bảo Đầu Tiên

17. Cúng Dường Vật Thực Đầu Tiên Lên Đức Phật & Quy Y Nhị Bảo Đầu Tiên
Hai anh em Tapussa và Bhallika kính xin Đức-Phật ban cho báu-vật để tôn thờ. Đức-Phật Gotama ban 8 sợi tóc gọi là 8 sợi xá-lợi tóc cho hai anh em lái buôn thỉnh  về tôn thờ (nay 8 sợi xá-lợi tóc được tôn thờ trong ngôi  bảo tháp lớn Shwê-đa-gôn tại thủ đô nước Myanmar).
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
1 2 3 4 5 6