Nhạc "Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ" (Tiếng Phạn - Trì 28 Lần - Rất Hay)
11/06/2013 20:57 (GMT+7)

Thần chú Vajrasattva phải được đọc ít nhất 21 lần hay 108 lần. Càng nhiều càng tốt. Pháp tu này nên được thực hành hàng ngày hay làm thời sám hối mỗi tháng 4 lần. Nếu có thể thì hãy nhập thất tu trì. Tác dụng của thần chú Kim Cang Tát Đoả giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội lỗi họ đã phạm phải. Nếu mỗi ngày trì tụng 7 lần thần chú này mọi lỗi trong ngày đó đều được sám hối. Tụng trì nhiều sẽ có công năng hoá giải mọi sự xui, hạn, nghiệp ác. Thần chú này tịnh hoá, giải trừ nghiệp chướng, oán gia trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp.

 

Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ (Tiếng Phạn):
OM VAJRASATTVA SAMAYA MANUPALAYA /
VAJRASATTVA TVENOPATISHTHA /
DRIDHO ME BHAVA /
SUTOSHYO ME BHAVA /
SUPOSHYO ME BHAVA /
ANURAKTO ME BHAVA /
SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA /
SARVA KARMA SU CHAME /
CHITTAM SHRIYAM KURU HUM /
HA HA HA HA HO /
BHAGAVAN SARVA TATHAGATA /
VAJRA MAME MUNCHA /
VAJRA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT (21x)

*Câu chú này có nhiều công năng:

1)Sám hối tội chướng và giải nghiệp.

2)Cầu giải oan kết đời trước.

Hành giả khi trì tụng thì nếu ở có thể thì nên nhất tâm quán tưởng Đức Phật Kim Cang trong lúc trì tụng nếu không thể quán tưởng thì phải nhất tâm trì tụng. Hành giả phải nhất tâm trì tụng càng nhiều càng tốt.


Các tin đã đăng: