Trắc nghiệm
Quy y Tam bảo và Ngũ giới


1. Quy Y nghĩa là gì ?

2. Tam Bảo nghĩa là gì ?

3. Thế nào là Quy Y Tam Bảo ?

4. Tại sao Quy Y Phật ?

5. Tại sao Quy Y Pháp ?

6. Tại sao Quy Y Tăng ?

7. Đồng thể Phật Bảo là gì ?

8. Đồng thể Pháp Bảo là gì?

9. Đồng thể Tăng Bảo là gì ?

10. Trụ trì Phật Bảo là gì ?

11. Đạo Phật nghĩa là gì?

12. Trong Tam Bảo, đối tượng quan trọng nhất cho người tu tập nương tựa là gì?

13. Phật tử đã quy y phải giữ gìn bao nhiêu giới cho người tại gia?

14. Trong năm giới người Phật tử thọ trì, giới nào cần phải giữ gìn kỹ, vì khi phạm giới đó, sẽ ảnh hưởng đến 4 giới còn lại?
15. Vì lý do gì? Đạo Phật cấm Phật tử sát sanh?

16. Vì lý do gì? Đạo Phật cấm Phật tử trộm cướp?

17. Vì lý do gì? Đạo Phật cấm Phật tử tà dâm?

18. Vì lý do gì? Đạo Phật cấm Phật tử nói dối?
19. Nói sai sự thật, có bốn cách, là bốn cách nào?
20. Vì lý do gì? Đạo Phật cấm Phật tử uống rượu?
21. Giới không nói dối, trường hợp nào Phật khai mở cho phép nói dối mà không phạm tội?
22. Lợi Ích của Quy Y Tam bảo là gì?

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch