Phật pháp căn bản
Siêng tu năm pháp để mau chứng đạo
05/01/2022 14:42 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Theo tu giác Thế Tôn, gi vng nim tin Pht, đấng Toàn giác là yếu t đầu tiên. Tin tưởng tuyđối vào bĐạo sư, người dđường ti thượng đã hoàn toàn gii thoát và giác ng. Tin Phđể tin tâm, thành tu nim tnh tín bt hoi là tin vào kh năng giác ng ca chính mình. 

Mt thi, Thế Tôn sng gia dân chúng Bhagga, rng Bhesakala, vườn Lc Uyn. By gi, vương t Bodhi thnh Thế Tôn và chúng T kheo đến nhà th trai. Sau khi th trai xong, vương t Bodhi bch Thế Tôn:

Khong bao lâu, bch Thế Tôn, mt v T kheo tu tp theo giáo pháp ca Như Lai, chng đạt và an trú vô thượng cu cánh Phm hnh?

Này Vương t, có năm tinh cn chi này. Thế nào là năm? đây, này Vương t: V T kheo có lòng tin, tin tưởng s giác ng ca Như Lai; V y ít bnh, ít não, có sc kho; V y không gian trá, như tht đối vi bc Đạo sư và các đồng Phm hnh; V y siêng năng t b các bt thin pháp, tu tp các thin pháp; V y có trí tu v s sanh dit ca các pháp.

Này Vương t, v T kheo thành tu năm tinh cn chi này có th đắc lu tn trong by năm, cũng có th là sáu, năm, bn, ba, hai, mt năm, na tháng, cho đến by ngày, có th có người được ging dy bui sáng thì bui chiu đã chng đắc.

(ĐTKVN, Trung B II, kinh B đề vương t [trích], VNCPHVN n hành, 1992, tr.565)

LI BÀN:

Tinh cn tc siêng năng, cn mn, tinh chuyên và bn b là mt trong nhng yếu t cc k quan trng quyết định s thành công, dù cho phi đối mt vi nhng tr ngi, khó khăn nht. Trong s nghip tu tp, tinh cn là mt tr đạo, góp phn không nh cho vic thành tu Thánh qu.

Theo tu giác Thế Tôn, gi vng nim tin Pht, đấng Toàn giác là yếu t đầu tiên. Tin tưởng tuyt đối vào bc Đạo sư, người dn đường ti thượng đã hoàn toàn gii thoát và giác ng. Tin Pht để tin tâm, thành tu nim tnh tín bt hoi là tin vào kh năng giác ng ca chính mình. Như Lai là Pht đã thành, chúng ta là Pht s thành.

Tiếp đến, người tu phi có sc kho và th lc tt. Thân và tâm vn nht như, có liên h mt thiết vi nhau. Không th có s minh triết, sáng sut trong mt thân th bnh hon, m yếu đến kit sc. Mt khác, tu tp là mt s t giác và t nguyn. Vì thế, trung thc và chân tht vi chính mình và mi người là mt nguyên tc căn bn để tiến tu, tnh nghip. Nguyn t b các điu ác, làm tt c vic lành đồng thi nhng điu ác chưa sinh thì không để phát sinh, nhng vic lành đã sinh thì phi làm cho tăng trưởng là ct ty ca chánh cn. Cui cùng là vn dng tu giác, n lc thin quán v s sanh dit ca các pháp để thân chng v Kh, Vô thường và Vô ngã.

Thi gian để chng đạt và an trú qu v gii thoát tùy vào s tinh tn, chuyên cn. Có th rt dài, tri qua ba A tăng k kiếp nhưng cũng có th rt ngn, by ngày cho đến mt ngày, thm chí trong mt sm mt chiu đã chng đắc. Tinh tn, siêng năng hay chánh cn có ý nghĩa quyết định đối vi s nghip tu hc như thế, nên trong li di hun cui cùng trước lúc Niết bàn, Thế Tôn ch răn dy: “Các pháp hu vi là vô thường, hãy tinh tn, ch có phóng dt” (kinh Đại Bát Niết Bàn).

Quảng Tánh

 

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch