Sơ Lược Về Mật Tông Tây Tạng

Sơ Lược Về Mật Tông Tây Tạng
T rong các quốc gia có Phật Tử tu theo Phật Giáo Đại Thừa thì Tây Tạng chỉ tu theo Mật Tông mà thôi. Ở Tây Tạng có 4 tông phái Mật Tông chính đó là 1) Nyingmapa, 2) Sakyapa, 3) Kagyupa, 4) Gelupa.

Tương Quan Giữa Thiền Và Mật

Tương Quan Giữa Thiền Và Mật
Những người học thiền thường nghe câu: “ Đản nguyện không chư sở hữu, thiết vật thật chư sở vô ”: chỉ cốt thấy mọi hiện tượng đều là không, nhưng nhất thiết đừng làm cho cái không ấy trở thành thực có. Có nghĩa là đừng “chấp không”. Bởi vì có rất nhiều thứ “không” tùy nơi chốn, tùy trình độ tu chứng.

Giới Thiệu Về Mật Tông (Kim Cang Thừa)

Giới Thiệu Về Mật Tông (Kim Cang Thừa)
Mật tông là một trong những tông phái của Phật giáo, xuất phát từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VII, rồi sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản... và đặc biệt là phát triển mạnh mẽ ở Tây Tạng. Ở Tây Tạng, Mật tông còn được gọi là Kim cương thừa.

Trì chú có công hiệu hay không ?

Trì chú có công hiệu hay không ?
Trì chú có tác dụng không? Trì chú là dùng những âm thanh đặc biệt, những ngôn từ đặc biệt, đại biểu cho sức mạnh gia hộ của chư Phật, Bồ Tát hay thần linh để phát huy những công năng nhất định như trị bệnh, xua đuổi tà ma quỷ quái, cầu phúc v.v… Trì chú dưới những hình thức khác nhau đã sớm có trong tôn giáo của các bộ tộc nguyên thủy.

Bổn tôn – Suối nguồn của những thành tựu

Bổn tôn – Suối nguồn của những thành tựu
Những phương pháp đặc biệt của Kim Cương thừa nhắm vào việc đưa những sắc tướng mà chúng ta thường kinh nghiệm là bất tịnh tới một bình diện thanh tịnh. Trọng tâm của sự chuyển hóa này là thấu hiểu rằng mọi hiện tượng chỉ xuất hiện trên bình diện tương đối khi chúng ta kinh nghiệm chúng.

Thần chú của Mật Tông (Phần 1)

Thần chú của Mật Tông (Phần 1)
Hầu hết kinh  điển Mật Tông đều nhấn mạnh  rằng: Những mật chú đều là những chân ngôn của chư Phật và chư Bồ Tát có giá trị nhiếp tâm và truyền  giảng vô lượng.

Hiển Tông và Mật Tông (Phần 2 - cuối)

Hiển Tông và Mật Tông (Phần 2 - cuối)
Đại  Nhật là bộ kinh quan trọng  nhất của Mật Tôn. Đại  Nhật được dịch từ chữ "Đại  Tỳ Lô Giá Na" (Mahavairocana), nguyên  nghĩa là "đại  giải thoát" hay "đại giác ngộ".  Đại Nhật  cũng được gọi  là "ánh sáng  mặt trời". Đây  là sự sáng  chói do công  năng tu hành đạt được.

Hiển Tông và Mật Tông (Phần 1)

Hiển Tông và Mật Tông (Phần 1)
Mật Tông Tây Tạng  là một biến thể của Phật Giáo  khi đã hội nhập đã chuyển hóa theo tôn giáo bản địa. Theo những tài liệu sử sách tại đây thì trước khi Phật Giáo  Đại Thừa du nhập và đất Tây Tạng thì trên đất  nầy vốn đã có một  tôn giáo riêng, mang dấu  ấn của Thần Giáo.

Ý nghĩa pháp khí Mật tông Tây Tạng

Ý nghĩa pháp khí Mật tông Tây Tạng
Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành các loại pháp sự, để dân cúng lên chư Phật hoặc các đạo tràng nghiêm trang, hoặc làm dụng cụ trợ ích trong tu chứng Phật pháp. Pháp khí của Phật giáo Tây Tạng đại khái có thể chia làm sáu loại lớn là kính lễ, tán tụng, cúng dường, trì nghiệm, hộ thân và khuyến giáo.
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
 1 2 3 4 5 6