Đều là phàm phu
12/04/2016 12:31 (GMT+7)

Có một hội viên trong hội quyên tiền tự cho là mình có thói xấu quá nặng, chưa được hoàn toàn tốt, cho nên chưa đủ tư cách để làm trọn công tác quyên tiền, vì vậy có ý muốn rút lui.

 
Tôi nói, thật ra chúng ta đều là phàm phu, đừng nên đòi hỏi mình phải bằng bậc thánh nhân, chỉ cần giữ vững tâm biết hổ thẹn, cảm thấy rằng mình còn phải cần nỗ lực, một mặt tu sửa bản thân, một mặt thì đem chánh pháp của Phật chia sẻ lại cho mọi người cùng biết, được như vậy thì là tốt rồi. Sau khi người khác nghe được lời đức Phật dạy rồi, biết đâu là họ nhờ có thiện căn hơn mình, họ có thể làm tốt hơn mình thì sao.

Ví như có một số trò chơi bóng rất hay, chúng ta chỉ cho người khác một trò nào đó tương đối dễ chơi, mặc dù chúng ta vốn không biết chơi bóng, nhưng nếu khiến cho người ta chơi vui vẻ, thì đây cũng là một việc tốt.

Do đó chúng ta không cần phải do mình bằng tầm thước của thánh nhân, chỉ cần trong quá trình tu hành của phàm phu, chúng ta dần dần tu sửa mình là được rồi.

Cho nên phải thường nên có tâm hổ thẹn, đã làm sai thì nên sám hối. Đây chính là đạo tâm.

Đạo là gì? Là Bồ-tát đạo, bồ-đề đạo, là có sự hiểu rõ về mình. Tự biết mình không được thì đó là được; tự biết mình không tốt thì đó là tốt.

(PGVN)

Các tin đã đăng: