Tịnh độ
Khóa Hư Lục
Tác giả: Hoàng Đế Trần Thái Tông Dịch giả: HT. Thích Thanh Kiểm
03/11/2553 01:05 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

QUYỂN HẠ

 

---o0o---

Kệ cảnh sách chúng giờ dần

 Vầng Ô vừa hé mở

Mặt đất rạng dần dần

Mắt lóa bao mầu sắc

Tâm vương mọi cảnh trần

Đừng tham ôm xác thịt

Hãy sớm cất đầu ngân

Sáu niệm luôn luôn nhớ (1)

Mong cầu hợp nẻo chân.

Nam mô Tận Hư Không biến pháp giới thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Phật-Đà Da-Tôn.

Nam mô Tận Hư Không biến pháp giới thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Đạt-Ma Da Tạng.

Nam mô Tận Hư Không biến pháp giới thập phương tam thế nhất thiết trụ Tăng-Già Da Chúng.

 

---o0o---