Tịnh độ
Khóa Hư Lục
Tác giả: Hoàng Đế Trần Thái Tông Dịch giả: HT. Thích Thanh Kiểm
03/11/2553 01:05 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

QUYỂN THƯỢNG

---o0o---

Bàn Về Thọ Giới

 

Ôi! Tịnh giới, tiếng Phạm là Ba-La-Đề-Mộc-Xoa. Chư Phật trong ba đời, sở dĩ được thành đạo cũng không ngoài giới. Nên nói: "Người có phá giới được gọi là tỳ-kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo". Đó là chỉ nghĩa có thọ giới và không thọ giới. Thọ rồi lại phá còn gọi là tỷ-kheo, nữa là người thọ hết thẩy tịnh giới mà lại kiên trì được đầy đủ. Đời hiện tại Bồ-Tát lấy giới để độ sinh, ở tượng lại người tu hành do giới mà giải thoát. Trong kinh nói: "Giới như đất bằng phẳng, muôn thiện từ đó sinh. Giới như thầy thuốc hay, chữa được mọi thứ bệnh. Giới như ngọc minh-châu, chiếu sáng nơi đen tối. Giới tựa như thuyền bè, chở người qua biển khổ. Giới như tràng anh-lạc, để trang-nghiêm pháp-thân. Có tội nên sám hối, chẳng sám tội thêm nặng. Một khi mất thân người, muôn kiếp chẳng trở lại. Ngày nay tuy an toàn, ngày mai khó giữ được. Nên giữ gìn pháp này, mau qua đường sinh tử. Tôn kính Phật làm thầy, trước y theo giới luật". Cổ-đức có nói: "Qua sống phải dùng bè, đến bờ không cần nữa". Cổ nhân lấy giới làm thuyền bè, người nay lại chẳng nương vào giới để qua, mà được tới bờ kia, thật không thể có được.

---o0o---