Lễ tự tứ

Lễ tự tứ
Lễ tự tứ có 3 là: 1. Tăng tự tứ (saṅghappavāraṇā), nơi có từ 5 vị tỳ-kheo trở lên làm lễ tự tứ, gọi là saṅghappa-vāraṇā. 2. Nhóm tự tứ (gaṇappavāraṇā), nơi chỉ có hai, ba, hoặc bốn vị Tỳ-kheo làm lễ tự tứ, gọi là gaṇappavāraṇā. 3. Cá nhân tự tứ (puggalappavāraṇā) chỉ có một vị Tỳ-kheo đơn thân làm lễ tự tứ, gọi là pugga-lappavāraṇā.

Tìm hiểu về giới luật trong Phật giáo

Tìm hiểu về giới luật trong Phật giáo
T heo quan điểm Phật Giáo, trong tất cả loại hữu tình chúng sanh, con người luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển tâm linh (tu tập); vì thế, mục đích của Phật Giáo là nhắm vào đối tượng con người để hướng dẫn họ có một cuộc sống hoàn toàn chơn thiện mỹ, và trở thành người có nhân cách đạo đức hoàn thiện.

Giới luật công truyền hay bí truyền?

Giới luật công truyền hay bí truyền?
Phật giáo là đạo công truyền chứ không phải bí truyền , là đạo trí tuệ chứ không phải giáo điều, lại càng không chấp nhận sự cuồng tín. Chính Ðức Phật đã bác bỏ quan điểm độc quyền của Bà La Môn cho rằng chỉ có giáo sĩ Bà La môn mới có quyền đọc Thánh kinh Vệ Ðà.

Công đức trì giới

Công đức trì giới
Giới luật là yếu tố cần thiết để một Tỳ-kheo làm mô phạm cho trời người, bước đi trên con đường giải thoát được vững chãi. Giới luật không phải là điều kiện gượng ép hay bó buộc mà hoàn toàn mang tính chất tự giác, tự phát nguyện thọ trì.

Lịch sử kết tập Kinh Luật

Lịch sử kết tập Kinh Luật
Không bao lâu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, tôn giả Đại Ca Diếp tập họp 500 vị đại Tỳ kheo tại giảng đường Trùng Các, bên dòng sông Di Hầu, thành Tỳ Xá Ly, để chuẩn bị kết tập kinh luật. Trong số 500 Tỳ kheo này, 499 vị đã đắc quả A La Hán, chỉ trừ tôn giả A Nan.

Các cấp độ giới pháp

Các cấp độ giới pháp
Trải qua nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, Ðức Ðạo sư đã hóa độ đủ mọi hạng người, không phân biệt màu da, chủng tộc, giai cấp, sang hèn. Những đệ tử được Thế Tôn hóa độ, do căn cơ trình độ, tuổi tác, giới tính bất đồng, vì thế được chia thành 7 nhóm và được gọi là 7 chúng đệ tử của Phật.

Bát quan trai giới

Bát quan trai giới
Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giờ). Chữ "Quan" là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ "Trai", tiếng Phạn là Posadha, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ (12 giờ trưa) không được ăn nữa. Vậy "Bát quan trai giới" là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ

Những khái niệm cơ bản về Luật

Những khái niệm cơ bản về Luật
Trong Phật giáo từ đâu có luật? Đó là từ khi có xã hội loài người, có tích lũy, có tư hữu, thì có cạnh tranh và dẫn đến là có luật.

Giữ giới là sự tôn vinh con người và cuộc đời

Giữ giới là sự tôn vinh con người và cuộc đời
Chúng ta đều biết Năm Giới (không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa) và Mười Điều Thiện (không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều – chẳng hạn nịnh bợ đâm thọc, không nói lời xấu ác, không nói lời thêu dệt, không tham dục, không sân hận, không tà kiến).

Lược Thuật Đại Giới Đàn

Lược Thuật Đại Giới Đàn
Từ lúc ánh sao mai tỏa sáng, Đức Thế Tôn chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề nơi vườn Lộc Uyển, thuyết Tứ Thánh Đế độ năm anh em Kiều Trần Như, Phật Pháp Tăng Tam Bảo hiện hữu trên thế gian trải qua hơn 2500 năm tồn tại và phát triển. Phật Giáo đã trở thành một trong ba tôn giáo lớn trên Thế Giới và có sự ảnh hưởng rất lớn trong xã hội loài người từ văn hóa tinh thần đến vật chất
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
 1 2 3 4 5 6