Mật tông
Thần chú Kim cang tát đỏa 100 chữ (100-Syllable Mantra of Vajrasattva ):
17/04/2010 02:15 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thần chú Vajrasattva phải được đọc ít nhất 21 lần hay 108 lần.Càng nhiều càng tốtPháp tu này nên được thực hành hàng ngày hay làm thời sám hối mỗi tháng 4 lần.Nếu có thể thì hãy nhập thất tu trì.Tác dụng của thần chú Kim Cang Tát Đoả giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội lỗi họ đã phạm phải.Nếu mỗi ngày trì tụng 7 lần thần chú này mọi lỗi trong ngày đó đều được sám hối.Tụng trì nhiều sẽ có công năng hoá giải mọi sự xui, hạn, nghiệp ác.Thần chú này tịnh hoá, giải trừ nghiệp chướng, oán gia trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp. Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)Om Benza Sato Samaya,
Manu Palaya
Benza Sato Tei No Pa,
Tisthira Dridho Me Bawa
Suto Khayo Mei Ba Wa,
Anu Rakto Me Ba Wa,
Su Po Khayo Mei Ba Wa
Sar Wa Siddhi Mei Pra Yatsa,
Sarwa Karma Sutsa Me,
Tsi Tam Shri Yam Kuru Hung,
Ha Ha Ha Ha Ho Bagawan
Sarwa Tathagata Hri Daya,
Benza Ma Mei Muntsa
BENZI BHAWA MAHA SAMAYA SATO AHKIM CANG TÁT ĐỎA _(VAJRASATTVA)

Theo phần Quả tướng thì Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai là đại diện cho Chư Phật,

Ngài Kim Cương Tát Đoả là đại diện cho Chư Bồ Tát trong Mật Bộ.

Bồ Đề Tát Đoả là chỉ một hữu tình giác ngộ Tâm như Kim Cương.

Kim Cương tiếng Phạn gọi là Bạt Chiết La, tức là phần tinh chất trong vàng, tính của nó kiên chắc sắc bén luyện trăm lần cũng không tiêu tan

cho nên trong Kinh Phật thường dung Kim Cương làm ví dụ cho nghĩa kiên cố sắc bén. Mật Tông được gọi là Kim Cương Thừa.


Kim Cương Tát Đoả thân trong suốt như thuỷ tinh nêu biểu bản tánh thanh tịnh vô nhiễm.

Đầu đội mũ ngũ Phật, tóc búi trên đỉnh và toả hai vai.

Tay phải cầm Chày Ngũ Cổ đặt trước ngực, tay trái cầm Linh Kim Cương đặt đầu gối, đầy đủ Thiên y, châu báu an lạc, các thứ trang nghiêm như Báo Thân Phật.

Ngài ngồi Kết già Kim Cương an trụ trên Nguyệt Luân Hoa Sen.


Kim Cương Tát Đoả là Chư Pháp Ấn Kim Cang của hết thảy Như Lai cho nên tay phải cầm Chày Kim Cương đặt ở giữa Tâm.

Người nắm giữ chày Kim Cương năm chĩa nêu biểu thệ nguyện kiên cường, tự tánh Kim Cương,

năm chĩa nêu biểu Ngũ bộ Như Lai, Hoa Sen tám cánh nêu biểu tự tánh Bát chánh Đạo, và tám Đại Bồ Tát. Như Kinh Tạng Bố Tra Tục nói:


- Chĩa ở giữa nêu biểu Đại Nhật Như Lai

- Chĩa Phương Đông nêu biểu Bất Động Phật

- Chĩa Phương Nam nêu biểu Bảo Sinh Phật

- Chĩa Phương Tây nêu biểu Vô Lượng Quang Phật

-Chĩa Phương Bắc nêu biểu Bất Không Thành Tựu Phật

Năm chĩa phía trên nêu biểu tự tánh của tất cả Chư Phật, năm chĩa phía dưới nêu biểu năm bộ Không Hành Mẫu.

Hoa Sen nêu biểu tám Bồ Đề, tám cánh Sen phía dưới nêu biểu Câu Tác Toả Linh Tứ Môn Mẫu cùng với Chuẩn Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim Cương Luyện Mẫu, Tha Vô Năng Thắng Mẫu …

KIM CANG TÁT ĐỎA _(VAJRASATTVA)

Tất cả tám Phật Mẫu.


Ý Nghĩa Của Linh: Phần thân của Linh có ba phần nêu biểu Tam giới, phần trong rỗng không nêu biểu Tam giới đều y vào tánh không.

Quả Lắc nêu biểu thông đạt chân không phương tiện. Quả Linh là Trí Đại lạc Câu Sinh. Mắt Linh nêu biểu Trí vô phân biệt giữa Đại Lạc và Tánh không.

Kim Cương Tát Đoả là Pháp môn mà bốn phái cùng phải tu (là Bản Tôn của Pháp tu tịnh hoá nghiệp chướng) một trong tứ gia hạnh của Pháp Tu mở đầu, là pháp thực hành sám hối các tội lỗi hữu lậu.

Pháp này đầy đủ bốn lực.


1. Ỷ Trượng Lực

2. Quyết Trừ Lực

3. Đối trị biến hành Lực

4. Bạt nghiệp Lực

Quán tưởng kim cương tát đỏa

Hành giả quán tưởng thượng sư ở phía trên đỉnh đầu mình trong pháp tướng Đức Kim Cương Tát Đỏa, ngài mang sắc tướng thân cầu vồng.

Quán tưởng tại tim đức Kim Cương Tát Đỏa, thần chú 100 âm vi nhiễu xung quanh đĩa mặt trăng, tại trung tâm thần chú là chủng tử tự “HUM”.

Sau khi nhất tâm quán tưởng như vậy, hành giả trì tụng thần chú Kim Cương Tát Đỏa với tín tâm bất thoái.


Tiếp đó quán tưởng vô lượng tia sáng từ chủng tự HUM và thần chú tại tim của Đức Varasatva, dung nhập vào luân xa trán của hành giả, tịnh hóa tất thảy những si mê ám chướng và chuyển hóa phàm thân của hành giả thành sắc thân cầu vồng.


Cuối cùng hành giả tin tưởng tuyệt đối rằng tất cả những bất thiện tiêu cực, tất cả những si mê ám chướng đều được tịnh hóa hoàn toàn.


Khi đó Đức Varasatva tan thành ánh sáng chói lòa dần du nhập vào chúng ta và trở nên bất khả phân với thân khẩu ý của chúng ta, hãy an trụ trong cảnh giới đó càng lâu càng tốt.

Tiêu trừ các ác nghiệp tội chướng của các chúng sinh, khiến được thanh tịnh, dứt hết thảy ác niệm khiến không tăng trưởng, phá tất cả phiền não, tăng trưởng phước trí vô lượng vô biên.


Bất cứ sau khi tu tập Pháp môn nào nên trì tụng thần chú này ba đến bảy biến thì tất cả lỗi lầm trong khi tu tập Pháp đó đều được tiêu trừ, Chư Tôn Hộ Pháp sẽ gia trì ủng hộ.


Kim Cương Tát Đoả là bản thể Bồ Đề tâm của tất cả chúng sinh, tánh thể kiên cố như Kim Cương cho nên gọi là Kim Cương, cũng gọi là Tâm Kim Cương Bồ Tát.


Tất cả chúng sinh nương lực gia trì của Ngài Kim Cương Tát Đoả mà phát tâm.

Ngài Đồng Thể khác tên với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát trong Hiển giáo, là Trưởng tử của hết thảy Chư Phật.


Người học Phật sau khi quy y phát nguyện khởi hạnh, nghe pháp tiến tu trong giai đoạn đầu thường phát sinh nhiều chướng ngại bởi các nghiệp chướng báo chướng của đời này đời trước.


Tội từ tâm sinh, tự tâm ô nhiễm chướng Bồ Tát đạo.

Cho nên nêu ra Pháp môn phương tiện sám hối này để tịnh hóa tội chướng trở lại thanh tịnh, ứng sở tu học tiếp tục cho đến ngày giải thoát.


Có nhiều các sám hối của Đại thừa, Tiểu thừa, Hiển giáo, Mật giáo.

Trong Mật thừa thì Pháp tu niệm Kim Cương Tát Đoả là Pháp yếu Tối thắng.

Như người trước khi chưa thọ giới quy y tạo mười nghiệp bất thiện, lại có người sau khi thọ giới Thanh Văn, giới Bồ Tát, giới Mật thừa lại vi phạm giới luật nếu tu pháp này đều có thể sám trừ.


Công đức của việc sám hối là do tâm chí thành tha thiết chỉ do một niệm đối trị, như Pháp trở lại thanh tịnh nên gọi đó là công đức.

Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)

(Theo web mật tông)

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch