Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dạy vương tâm quỳ
 
   Kinh Pháp Hoa đã ân cần khen ngợi phương tiện. Phải biết rằng có phương tiện thế gian: bố thí, ái ngữ, hiếu, đễ , trung, tín v.v...; có phương tiện xuất thế gian là các pháp môn: khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, sổ tức, nhân duyên, viễn ly, tri túc v.v... Còn có phương tiện xuất thế thượng thượng: Thập Ba-la-mật, Tứ nhiếp, Tứ biện, tám vạn bốn ngàn Tam-muội tổng trì v.v... 

   Lại còn có phương tiện thù thắng khác lạ chẳng thể nghĩ bàn: tin trong tự tánh ta thực sự có đức A-di-đà Như Lai hiện thành Phật đạo ở Tây Phương, ở ngay trong tâm ta thực sự có thế giới Cực Lạc trang nghiêm. Tin sâu, nguyện rộng, quyết chí vãng sinh. Chẳng những các phương tiện thượng thượng chỉ là tư lương của nó, mà hết thảy các phương tiện dù là thế gian, xuất thế gian, không gì chẳng phải là pháp phụ trợ cho việc vãng sinh mà thôi. Pháp môn này chính là thủ đoạn để điểm sắt hóa vàng, chẳng cần phải trải qua A-tăng-kỳ kiếp, chóng đạt lên Bất thoái, bặt danh nghĩa, tuyệt đối đãi vậy.