Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dạy huyền trứ
 
   Phật tri, Phật kiến chẳng là gì khác, chỉ là nhất niệm tâm tánh hiện tiền của chúng sinh mà thôi. Hiện tiền nhất niệm tâm tánh vốn chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa, chẳng thuộc vào Tam thế, chẳng thể dùng Tứ cú để diễn tả được . Chỉ vì chẳng chịu quán sát kỹ càng, lầm nhận bóng dáng của Lục trần là tướng của tự tâm nên tạo thành tri kiến của chúng sinh.

   Nếu quán sát tỉ mỉ tri kiến chúng sinh ấy thì nó chẳng ở trong các nơi: trong, ngoài, trung gian, chẳng thuộc ba đời, chẳng rớt vào Tứ cú, thì bản thể của tri kiến chúng sinh vốn là tri kiến của Phật vậy. Nếu như chẳng thể tin nhận ngay điều này cũng chớ khởi nghi tình, cũng như đừng uổng công đảm đương, chỉ nên thâm tâm trì giới, niệm Phật. Nếu trì đến thanh tịnh, niệm đến mức thân thiết, bỗng tự nhiên tin nhận, như thường nói: “Lại dùng phương tiện khác để giúp Đệ nhất nghĩa hiển lộ”. Gậy này đập vào đầu người đá, dãi dầu luận chuyện thực. Nếu muốn “chi, hồ, giả, dã” , tốn nước dãi (luận chuyện) các nơi thì tôi chẳng biết đến. Kệ rằng: 
“Chúng sinh tri kiến, Phật tri kiến,
Như thủy kết băng, băng hoàn hãn,
Giới lực xuân phong, Phật nhật huy,
Hoàng hà sách thanh chấn lưỡng ngạn,
Thiết mạc si cuồng hướng ngoại cầu,
Triệt ngộ y nhiên đảm bản hán”. 

                  Tạm dịch:
“Tri kiến chúng sinh, tri kiến Phật,
Như nước đóng băng, băng lại tan,
Gió xuân giới lực, Phật nhật rạng,
Băng sông Hoàng nứt rền hai bờ,
Chớ có si cuồng cầu bên ngoài,
Ngộ rồi, vẫn như kẻ ngốc nghếch”.