Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dạy mân châu đĩnh
 
   Tín–Nguyện như mắt, các hạnh như chân. Tín–Nguyện như trâu, các hạnh như xe. Tín–Nguyện như chữ khắc trên con cờ, các hạnh như con cờ. Vì Tín–Nguyện–Hạnh ba thứ, thiếu một thứ chẳng được, nhưng phải lấy Tín–Nguyện làm chủ đạo. Bởi lẽ, nếu Tín–Nguyện đã chuyên thì mọi thứ điều thiện đều là tư lương Tịnh độ. Dẫu cho vạn phần bất hạnh, trót lầm gây các điều ác, thành tâm sám hối, dứt tâm tiếp nối thì cũng đủ để làm diệu hạnh vãng sinh. Nếu không có Tín–Nguyện, dù cho giới động trời người, định cảm cõi Sắc, cõi Vô sắc thì trí huệ chỉ đạt bằng Nhị thừa Quyền quả mà thôi!