Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dạy thạch hữu
 
   Niệm Phật cầu sinh Tịnh độ chính là một pháp môn gồm thâu trọn vẹn trăm ngàn pháp môn, chứ chẳng phải là đề cao một pháp môn, vứt bỏ trăm pháp môn khác! Nhưng phải thâm nhập một môn, lấy niệm Phật làm chánh hạnh, còn hết thảy Giới, Định, Huệ v.v... làm trợ hạnh. Chánh trợ cùng hành như thuyền thuận gió, lại thêm có giây lèo thì càng chóng đến được bờ.

   Pháp niệm Phật tuy nhiều, nhưng Trì danh là giản tiện nhất. Pháp Trì danh tuy nhiều, nhưng phép Ký số là ổn thỏa, thích đáng nhất. Kẻ tu hành thực sự nào có mong làm gì khác với hạng ngu phu, ngu phụ đâu!