Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dạy lưu kim độ
 
   Trong ba hạng người thuộc Thượng phẩm Thượng sinh, đầu tiên là “từ tâm bất sát, đủ các giới hạnh”. Bởi lẽ, giới thống lãnh vạn hạnh, thế nhưng từ tâm chẳng giết lại là điều cần phải làm trước tiên trong giới. Dùng những điều này phát trọn vẹn ba tâm thì cõi nào lại chẳng tịnh? Ba tâm là:
   - Trực tâm chánh niệm Chân như thì gọi là Chí thành tâm, hiển Pháp thân đức.
   - Thích chứa góp hết thảy công đức thì gọi là Thâm tâm, hiển Bát-nhã đức.
   - Thệ nguyện sâu rộng vô tận, gọi là Hồi hướng phát nguyện tâm, hiển Giải thoát đức.

   Giới cũng có ba loại:
   - Nhiếp luật nghi giới: không ác nào chẳng đoạn, tức là thành Pháp thân.
   - Nhiếp thiện Pháp giới: không thiện nào chẳng viên mãn, tức là thành Bát-nhã.
   - Nhiêu ích hữu tình giới: không chúng sinh nào chẳng độ, tức là thành Giải thoát.

   Từ cũng có ba:
   - Sinh duyên từ: chẳng sát sinh, duyên quán hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ, anh em, lục thân quyến thuộc của mình.
   - Pháp duyên từ: chẳng sát pháp, duyên quán hết thảy địa, thủy đều là thân đời trước của mình, hết thảy hỏa, phong đều là bản thể của mình.
   - Vô duyên từ: chẳng chấp ngã, duyên quán hiện tiền nhất niệm Phật tánh không chỗ nào chẳng hiện hữu, mười phương Tam thế hữu tình vô tình đồng một giác thể, không hai, không khác.

   Niệm niệm tu ba lòng từ này liền tịnh Tam tụ. Tam tụ giới đã tịnh thì liền đầy đủ ba tâm, đắc Thượng phẩm Thượng sinh không còn ngờ gì nữa!

   Hơn nữa, nếu Quán hạnh Tam tâm thì sinh vào Thượng phẩm Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Nếu Tương tự tam tâm thì sinh trong Thượng phẩm Phương Tiện Hữu Dư Độ. Nếu chứng được một phần Tam tâm thì sinh trong Thượng phẩm Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Rốt ráo Tam tâm thì sinh trong Thượng phẩm Thường Tịch Quang Độ. Ngài Vĩnh Gia nói: “Ai vô niệm, ai vô sinh. Nếu thực vô sinh thì là vô bất sinh”. Kinh Kim Cang dạy: “Hãy đừng trụ vào đâu cả để sinh tâm”, “hết thảy Hiền Thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt” là nói về ý này.