Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dạy tự thiên
 
“Trú dạ Di-đà thập vạn thanh,
Tất sinh mạc khởi Tông, Giáo tưởng,
Trực tống tâm quy Cực Lạc bang,
Liên nhụy trân trì lập địa trưởng,
Nhậm tha tiếu ngã thị si phu,
Hành xích tùng lai thắng thuyết trượng,
Tha niên mạch thượng nguyện vương châu
Thiện Tài thường đề đồng phủ chưởng!”.

              Tạm dịch:

“Ngày đêm mười vạn tiếng Di-đà,
Ắt được vãng sinh, đừng nghĩ tưởng
Này đây là Giáo, kia là Tông! 
Gởi thẳng lòng về chốn Lạc Bang,
Ao quý, đóa sen tươi tốt mãi,
Mặc ai cười mình là gã cuồng,
Từ rày làm ít hơn nói suông
Năm nao chợt ngự thuyền nguyện vương,
Thiện Tài thường kêu vỗ tay mãi!”.