Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dạy Tống dưỡng liên
 
   Hai câu: “Tự tánh Di-đà, duy tâm Tịnh độ”, đời tranh nhau truyền tụng, nhưng chẳng biết thế nào là tâm tánh. Ôi, tánh không có đạo lý, nhưng không gì là chẳng thuộc trong tánh. Vì thế, đấng Đạo sư đã thành Phật từ mười kiếp chẳng ở ngoài tánh. Tâm không duyên ảnh, nhưng không gì chẳng đủ. Vì thế, cõi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cõi Phật thật sự ở trong tâm.
Bởi Di-đà tức là tự tánh Di-đà nên chẳng thể không niệm. Bởi Tịnh độ chính là duy tâm Tịnh độ nên chẳng thể không sinh về... Trên thì từ Văn-thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Thiên Thân; dưới thì đến các loài ngọ nguậy, bay bò, loài có vẩy, lũ có lông, chỉ có mỗi sự này.

   Đối với sự này thì điều thứ nhất là phải tin đến cùng cực, thứ hai là phải luôn luôn phát nguyện, ba là công phu niệm Phật đừng gián đoạn. Đủ ba điều này thì kẻ thậm ngu cũng được vãng sinh. Thiếu ba điều này dù thông minh lanh lợi cũng chẳng được sinh. Ai báng pháp này chính là báng Tam thế chư Phật, Bồ-tát. Trên đảnh Tỳ-lô trở thành tầng thấp nhất ngục của A-tỳ . Buồn thay!